Pomysł na klopsiki zapiekane z makaronem w sosie śmietanowym z porami - film video
www.mniammniam.com
www.mniammniam.com
 • Classificar esta receita!
 • A sua classificação
Ogólna ocena 4 1 oceny

Składniki

 • (function (lib, img, cjs, ss, an) {
 • var p; // shortcut to reference prototypes
 • lib.webFontTxtInst = {};
 • var loadedTypekitCount = 0;
 • var loadedGoogleCount = 0;
 • var gFontsUpdateCacheList = [];
 • var tFontsUpdateCacheList = [];
 • lib.ssMetadata = [];
 • lib.updateListCache = function (cacheList) {
 • for(var i = 0; i < cacheList.length; i++) {
 • if(cacheList[i].cacheCanvas)
 • cacheList[i].updateCache();
 • };
 • lib.addElementsToCache = function (textInst, cacheList) {
 • var cur = textInst;
 • while(cur != exportRoot) {
 • if(cacheList.indexOf(cur) != -1)
 • break;
 • cur = cur.parent;
 • if(cur != exportRoot) {
 • var cur2 = textInst;
 • var index = cacheList.indexOf(cur);
 • while(cur2 != cur) {
 • cacheList.splice(index, 0, cur2);
 • cur2 = cur2.parent;
 • index++;
 • else {
 • cur = textInst;
 • while(cur != exportRoot) {
 • cacheList.push(cur);
 • cur = cur.parent;
 • };
 • lib.gfontAvailable = function(family, totalGoogleCount) {
 • lib.properties.webfonts[family] = true;
 • var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || [];
 • for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f)
 • lib.addElementsToCache(txtInst[f], gFontsUpdateCacheList);
 • loadedGoogleCount++;
 • if(loadedGoogleCount == totalGoogleCount) {
 • lib.updateListCache(gFontsUpdateCacheList);
 • };
 • lib.tfontAvailable = function(family, totalTypekitCount) {
 • lib.properties.webfonts[family] = true;
 • var txtInst = lib.webFontTxtInst && lib.webFontTxtInst[family] || [];
 • for(var f = 0; f < txtInst.length; ++f)
 • lib.addElementsToCache(txtInst[f], tFontsUpdateCacheList);
 • loadedTypekitCount++;
 • if(loadedTypekitCount == totalTypekitCount) {
 • lib.updateListCache(tFontsUpdateCacheList);
 • };
 •  
 • // symbols
 • (lib.bazylia = function() {
 • this.initialize(img.bazylia);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,84,160);
 • (lib.dish2 = function() {
 • this.initialize(img.dish2);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,124,253);
 • (lib.h1 = function() {
 • this.initialize(img.h1);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,176,216);
 • (lib.koszzzz = function() {
 • this.initialize(img.koszzzz);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,174,55);
 • (lib.listek = function() {
 • this.initialize(img.listek);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,41,36);
 • (lib.logo = function() {
 • this.initialize(img.logo);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,197,143);
 • (lib.packshots = function() {
 • this.initialize(img.packshots);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,245,144);
 • (lib.plate_small = function() {
 • this.initialize(img.plate_small);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,403,200);
 • (lib.plate_small_asz2 = function() {
 • this.initialize(img.plate_small_asz2);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,403,288);
 • (lib.table = function() {
 • this.initialize(img.table);
 • }).prototype = p = new cjs.Bitmap();
 •  
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,358,200);// helper functions
 • function mc_symbol_clone() {
 • var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop));
 • clone.gotoAndStop(this.currentFrame);
 • clone.paused = this.paused;
 • clone.framerate = this.framerate;
 • return clone;
 • function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) {
 • var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip);
 • prototype.clone = mc_symbol_clone;
 • prototype.nominalBounds = nominalBounds;
 • prototype.frameBounds = frameBounds;
 • return prototype;
 • (lib.zaslepa = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Eg7uARwMAAAgjfMB3cAAAMAAAAjfg");
 • this.shape.setTransform(382.3,113.6);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.zaslepa, new cjs.Rectangle(0,0,764.5,227.3), null);
 • (lib.t4 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#48A82D").s().p("AgmB7QgHgDgFgGQgFgFgDgHQgDgHAAgJQAAgPALgLIABgDIACgBQgMgHgGgKQgHgLAAgMQAAgQAJgSQAIgSASgXIAXgbIAUgVIAUgNQAKgFAGgBQAOABAJAHQAHAJABAOQgBAJgFAOQgHAOgJAMQgQAVgSAMQgRAMgQgBIgIAAIgKgCIgEAJIgBALQAAAJACADQADADAHAAQAQAAAMgGQALgGATgRQAFgDAEgBQADABADABQACACAAAEQAAAJgIAKQgKAKgQALQgPAKgUAEIgMAQQgDAFAAAGQAAAIAFAFQAFAFAOAGQAEABAAAFQAAAJgPAAQgIAAgHgDgAAZhZQgLAKgKAOIgEAFIgEAFIgGAKIgKAPIAJAAQAJAAAJgJQAKgIAPgSIAIgPIAEgNIgBgDIgDgCQgEAAgLAJg");
 • this.shape.setTransform(179.1,41.3);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag2COQgHgLAAgSQAAgNAEgQIAKglIAFgRIAIgSIAOggIAYg4IANgfIAIgUIAEgLIADgHIAEgEIAHgCQAIgBAFAHQAGAGAAAIIgBAHIgGAKIgMAaIgSAkIgRAmIgMAiIgOAjIgIAaIgEATIgCAPQAAAOAFAIIACAFQAAALgMAAQgKAAgHgLg");
 • this.shape_1.setTransform(171.6,32.1);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag8B7QgGgJAAgMQAAgMADgOIALgfIAFgNIAIgQIAHgQIAEgIIARggQADgNAIgBQAHAAAGAFQAHAGAAAHIgCAIIgHALIgIARIgLAYIgMAZIgIAUQgKAZAAATIABADIABAGIAAACQAAADgDACIgGACQgJAAgGgIgAAkhkQgIgGAAgIQAAgGAFgFQAEgFAGAAQAJAAAIAGQAHAHAAAIQAAAHgEAEQgEADgHAAQgJAAgHgFg");
 • this.shape_2.setTransform(163.4,34.2);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#48A82D").s().p("AhgBgQgGgDgDgHQgEgIAAgJQAAgQAJgXQAIgWARgfIASgeIATgbQAEgGAFAAQAGAAAFAGQAFAHAAAHQAAACgFAHQgHAGgLAVIgaA1IgJATIgFAKIgBAEIAAAEIABAEIADACQAHAAAUgXIATgZIAPgUIADgFIACgEIACgGIACgKQADgLAJAAIAIACIAHAGIAGAGIACAIQAAAGgFAKIgGARIgGATIgDASIgCAMQAAAHAFAAIAJgDIAKgIQAJgKAJgNQAIgNAGgNIAJgbQADgPAAgNIAAgJIgBgIIgCgIIgEgMIgCgFIADgHIAFgGQADgBAJAAIAGAAIAGADQAEADACALQADALAAAOQAAAPgDAPIgIAeQgLAegUAcQgOASgOAJQgOAKgQAAQgOAAgHgKQgHgJAAgSIAAgGIAAgJQgSAbgQANQgQAMgOAAQgJAAgFgDg");
 • this.shape_3.setTransform(145.8,37.4);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#48A82D").s().p("AAvCSQgFgCgEgFQgGgHgCgIQgDgJAAgPIABgPIACgPIADgUIAHgbIgEAFIgEAEIgGAIIgUAZIgTAZIgSAWIgQARIgGAHIgHABQgLAAgHgIQgHgHAAgMQAAgMAGgSQAGgSAOgcIAMgZIARgfIARgeIANgYIAQgbIAJgQIAFgLIAEgJQADgKAKAAQAHAAAGAGQAHAFAAAGIgBAGIgIAOIgVAiIgnBCIgSAfIgPAeIgKAZIgFASIAKgKIAIgKIALgNIANgQIAegnIAWgXIAPgPQAGgEADAAQAHAAAGAGQAFAHAAAIIgBAKIgEANQgLAbgGAaQgHAZAAAQQAAAQALANIADAFIABAEQAAAMgPgBQgEAAgGgDg");
 • this.shape_4.setTransform(125.1,33.6);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag3BRQgHgHgDgIQgEgKAAgIQAAgLAGgNQAFgPAJgOQAKgQANgQQANgPAOgOQAPgOALgFQALgHAJAAQAMAAAFAEQAGAFAAAJQAAAQgLAAIgEgBIgDgEIgEgBQgGAAgHAGIgUASIgUAZIgRAYIgLAXQgDAKAAAJQAAANAMAAQAWAAAbgWQAFgFAFAAQACABACADIADAHQAAAJgUAQQgMALgKAEQgMAFgMAAQgUAAgLgMg");
 • this.shape_5.setTransform(111.1,38.1);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#48A82D").s().p("AAhCEQgJgEgKgBIgYgCIgKAAIgJABIgMACIgWAFIgCABIgIgDIgIgFQgGgFAAgJIADgIIAJgLIAVgUIAmghIAPgNIAKgKIAKgLIAMgMIAHgJIACgCIADgFIAEgFIgZAJIgOADIgMACQgHAAgFgHQgGgFAAgJQAAgHAEgCIAEgDIADgCIAVAEIAbgHIATgDQAHgBAHAIQAHAIgBAIQABAPgNARQgNARgeAbIgNAKIgNALIgNAMIgKAIIgDAEIgDACIgCACIgDACIgEAFIAUgDIAPgBQAPAAANAEQAMAEALAHIAFAHIACAHIgCAGQgCAEgEAAgAAQhWQgFgDAAgGIABgCIACgDIAHgEIAMgGIATgMIADgCIAHgGIAFgDIAFgBQAFAAAGAEQAFAGAAAFQAAANgaANIgUAIIgNAEQgHAAgGgFg");
 • this.shape_6.setTransform(87.3,34);
 • this.shape_7 = new cjs.Shape();
 • this.shape_7.graphics.f("#48A82D").s().p("AhpCQQgIgJAAgQQAAgKAEgMIAJgZQAMgcAWgbQAVgYAQgMQAQgMAOAAQAIAAAFAEQAFAFAGALIAUgsIALgZIAJgUIAJgSIAGgOIADgGIAGgMQACgDAEAAQAHAAAHAFQAFAGAAAHIgDAKIgIAPQgOAXgPAgQgOAggMAgQgKAdgEAZQgFAZAAAaQAAAOADAFIADAKQAAADgEAEQgEADgDAAQgGAAgGgEQgGgFgEgHQgCgJAAgVIAAgOIABgSIgZAgIgXAZIgVAQQgJAGgHAAQgMAAgJgKgAgOAHIgTATIgSAYIgPAYIgKAWQgDAKAAAIQAAAFADAAQAIAAATgYQAUgYAig1IgDgNQgCgEgEAAQgDAAgHAGg");
 • this.shape_7.setTransform(73.7,31.9);
 • this.shape_8 = new cjs.Shape();
 • this.shape_8.graphics.f("#48A82D").s().p("AhtDnQgFgEgFgHIgHgQQgCgJAAgKQADggAHgRQAKgZATgYQAOgRALgKQAMgKAGAAIAGABIACAFIgDAGIgaAkQgLARgHAQQgGAPgDAPQgDAPgBARQAAAMAGAAIADAAIAEgDIAGgHIALgPQAVglAQgkQAkhWAag/IAKgdIAIgVIAGgWIAHgfQACgHAHAAQAJAAAHAGQAGAFABAGIgEAPIgHAaIgMAgIgLAfIg8COQgLAcgbArIgUAbQgKAMgMAJQgGAEgKAAQgGAAgHgDgABejHQgFgFAAgFIADgJIAGgIIAJgGIAKgCQAGAAACAEQAEADAAAEQAAAGgIALIgJAJIgIADQgGAAgEgFg");
 • this.shape_8.setTransform(57.5,38.5);
 • this.shape_9 = new cjs.Shape();
 • this.shape_9.graphics.f("#48A82D").s().p("AAkBcQgHgIgDgJIgDgKIAAgNIAAgGIAAgIQgVAagTAOQgSAPgNAAQgQAAgJgLQgJgLAAgRQAAgOAIgSQAHgRAQgVIAbghQAOgPAMgLQANgKAMgGQAMgGALAAQAOAAAJAKQAKAKAAAPQAAAHgIANIABAFIgCAGIgIAXIgGAVIgEAWIgCASIABALIAHASIAAAFQAAAEgDADQgFAEgEAAQgGAAgIgGgAACgiIgTAZIgRAYIgLAXQgEAJAAAHQAAAGAGAAIAHgDIALgJIAOgLIALgOIASgWIAPgXIACgEIACgEIADgHIAFgMIADgGIAHgDQAAgJgIAAQgQAAgdAhg");
 • this.shape_9.setTransform(47.8,38);
 • this.shape_10 = new cjs.Shape();
 • this.shape_10.graphics.f("#48A82D").s().p("AAxBfIgLgHQgFgHgEgJQgDgJAAgNIABgPIACgPIAFgTIAIgcIgJAKIgxAyIgPAQIgJAKIgFAFIgCAEIgGAIIgIALQgDACgFAAQgIAAgFgHQgGgHAAgKIADgIIAFgPIAPgeIAZgwIAKgVIAEgMIADgIIACgIQgBgFAEgDQADgDAFAAIAIACIAGAFIAEAGIACAHIAAAHIgDAIIgHAOIgMAXIgIAPIgJAOIAWgUIASgSIAQgQIARgTIAMgNIAHgIIAGgDIADgBQAIAAAEAHQAEAHABALIgBAKIgGANQgMAfgHAWQgGAXAAAUIABAGIABAGIACAHIAGAJQADAGAAAEQAAAEgDACIgIACg");
 • this.shape_10.setTransform(29.9,38.5);
 • this.shape_11 = new cjs.Shape();
 • this.shape_11.graphics.f("#48A82D").s().p("AhpCbIgJgHIgGgLIgCgLQAAgIAMgSIAHgJIALgNIAUgVIAggiIAwgzIAjgmIAYgcIARgWIAGgJIABgCQAAgBAAAAQAAgBAAAAQgBAAAAAAQgBAAAAAAIgCAAIgEABIgIACIgRAGIgaAGIgXACQgRgBgLgGQgKgIAAgMQAAgLALAAIAKACIAKACIAJABIAPgCIAZgFIAZgDIAVgCQAMAAAHAGQAHAGAAAKQAAALgKARQgJASgSAWIgEAEIgJALIgWAYIgpAsIgfAjIg+BEIgCACIgCADIARgEIAPgDIANgBIAOAAIAdACIAZAGQALAEAGAFQAGAEAAAGQAAAEgDADQgEADgFAAIgIgCIgUgFIgUgCIghADQgRACgVAGIgIADIgGAAQgEAAgFgDg");
 • this.shape_11.setTransform(14.3,31.7);
 • this.shape_12 = new cjs.Shape();
 • this.shape_12.graphics.f("#48A82D").s().p("AhGCaIgDgFIgCgEQAAgJAIgFQAJgGALABQAGgBAEAEQAFAEAAAEQAAAIgJAFQgIAGgMAAQgGAAgDgCgAgoBBQgDgDAAgEQAAgNADgOQADgOAIgSIALgaIANgdIANgbIAMgUIANgTIAGgLIACgGIACgGQADgKALAAQAHAAAGAFQAGAGAAAGIgEAMIgPAWIgbAsIgVAnIgQAnIgOAoQgEAKgHAAQgEABgEgEg");
 • this.shape_12.setTransform(130.2,71.3);
 • this.shape_13 = new cjs.Shape();
 • this.shape_13.graphics.f("#48A82D").s().p("AhoCQQgJgJAAgQQAAgKADgMIAKgZQAMgcAWgbQAVgYAQgMQARgMAMAAQAJAAAFAEQAFAFAFALIAUgsIANgZIAJgUIAIgSIAGgOIACgGIAGgMQADgDAFAAQAGAAAGAFQAGAGAAAHIgDAKIgHAPQgPAXgOAgQgPAggLAgQgLAdgFAZQgEAZAAAaQAAAOADAFIADAKQAAADgDAEQgFADgDAAQgGAAgGgEQgGgFgDgHQgEgJAAgVIAAgOIABgSIgXAgIgYAZIgUAQQgKAGgHAAQgNAAgHgKgAgNAHIgUATIgTAYIgOAYIgKAWQgEAKAAAIQAAAFAEAAQAIAAAUgYQATgYAjg1IgEgNQgCgEgDAAQgFAAgFAGg");
 • this.shape_13.setTransform(117.3,71.4);
 • this.shape_14 = new cjs.Shape();
 • this.shape_14.graphics.f("#48A82D").s().p("AAkBcQgHgIgEgJIgCgKIAAgNIAAgGIAAgIQgVAagTAOQgSAPgNAAQgQAAgJgLQgJgLAAgRQAAgOAHgSQAJgRAPgVIAbghQAOgPAMgLQANgKAMgGQAMgGALAAQANAAAKAKQAKAKAAAPQAAAHgIAOIABAEIgBAGIgIAXIgHAVIgEAWIgCARIACAMIAFASIABAFQAAAEgDADQgEAEgFAAQgHAAgHgGgAACgiIgTAYIgQAZIgMAXQgEAKAAAGQAAAGAHAAIAGgDIAMgJIANgLIALgOIASgWIAPgXIACgEIADgEIACgHIAEgMIAEgGIAHgDQAAgJgIAAQgRAAgcAhg");
 • this.shape_14.setTransform(96.7,77.5);
 • this.shape_15 = new cjs.Shape();
 • this.shape_15.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag8B7QgGgJAAgMQAAgMADgOIALgfIAFgNIAIgQIAHgQIAEgIIARggQADgNAIgBQAHAAAGAFQAHAGAAAHIgCAIIgHALIgIARIgLAYIgMAZIgIAUQgKAZAAATIABADIABAGIAAACQAAADgDACIgGACQgJAAgGgIgAAkhkQgIgGAAgIQAAgGAFgFQAEgFAGAAQAJAAAIAGQAHAHAAAIQAAAHgEAEQgEADgHAAQgJAAgHgFg");
 • this.shape_15.setTransform(87,73.7);
 • this.shape_16 = new cjs.Shape();
 • this.shape_16.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag9CBQgJgNAAgWQAAgYAJgeQAJgeAUgrIAFgLIALgTIAMgYIALgWIAJgSIAFgIIAFgFIAEgBQAHAAAGAGQAGAGAAAHIgCAGIgEAIQgSAdgQAeQgPAfgMAaQgLAcgHAYQgGAYAAAQQAAAGADADQACAEAFAAIAJgDIALgJIAMgMIANgPIAMgTIAJgTIAHgSIACgQQAAgEgEAAQgDAAgDADIgIALIgEAJIgEAIIgCAIIgCAKQgBAFgGAAQgFAAgDgCQgDgDgDgGQgDgHABgFIADgMIAHgPIAIgOIALgNIALgGIAMgDQANAAAIAKQAIAJAAAOQAAAKgDAMIgJAaIgOAaIgTAaQgjArgcAAQgPAAgJgNg");
 • this.shape_16.setTransform(74.8,72.7);
 • this.shape_17 = new cjs.Shape();
 • this.shape_17.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag7BSQgKgMAAgSQAAgqAkguIAHgJIAGgGIAIgFIAKgHIABgBIABgFIAGgKIAKgIQAIgFAKAAQAHAAAHAEQAHADAFAHQAFAHADAIQACAJAAALIgCASIgGAWIgJAWIgMAUQgRAagTAOQgJAHgJAEQgKADgJAAQgRAAgKgLgAAZhAIgFAIIgBABIgCAGIgFAEIgNAPIgNAUQgLARgFAQQgGAPAAALQAAAHADAFQACAEAFAAQAGAAAKgIQAKgIAKgNQANgRAIgTQAIgUAAgSQAAgbgLAAg");
 • this.shape_17.setTransform(60.6,77.5);
 • this.shape_18 = new cjs.Shape();
 • this.shape_18.graphics.f("#48A82D").s().p("AAkBcQgHgIgEgJIgCgKIAAgNIAAgGIAAgIQgVAagTAOQgSAPgNAAQgPAAgKgLQgJgLAAgRQAAgOAIgSQAHgRAQgVIAbghQAOgPAMgLQANgKAMgGQAMgGALAAQAOAAAJAKQAKAKAAAPQAAAHgIAOIABAEIgCAGIgHAXIgHAVIgEAWIgCARIABAMIAGASIABAFQAAAEgDADQgEAEgFAAQgHAAgHgGgAACgiIgTAYIgRAZIgLAXQgEAKAAAGQAAAGAGAAIAHgDIALgJIAOgLIALgOIASgWIAPgXIACgEIACgEIADgHIAEgMIAEgGIAHgDQAAgJgIAAQgQAAgdAhg");
 • this.shape_18.setTransform(35.3,77.5);
 • this.shape_19 = new cjs.Shape();
 • this.shape_19.graphics.f("#48A82D").s().p("AAxBfIgKgHQgHgHgCgJQgEgJAAgNIABgPIACgPIAFgTIAIgcIgJAKIgxAyIgPAQIgJAKIgFAFIgCAEIgGAIIgIALQgDACgFAAQgIAAgFgHQgGgHAAgKIADgIIAFgPIAPgeIAZgwIAKgVIAEgMIADgIIACgIQgBgFAEgDQADgDAFAAIAIACIAGAFIAEAGIACAHIAAAHIgDAIIgHAOIgMAXIgIAPIgJAOIAWgUIASgSIAQgQIAQgTIANgNIAHgIIAGgDIADgBQAIAAAEAHQAEAHAAALIAAAKIgGANQgNAfgGAWQgGAXAAAUIABAGIABAGIACAHIAGAJQADAGAAAEQAAAEgDACIgIACg");
 • this.shape_19.setTransform(17.4,78);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.t4, new cjs.Rectangle(-41.6,4,226.5,105.4), null);
 • (lib.t3 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah3D6IgEgGIgCgHQABgLAMgLQAOgLAQgDQAKgCAGAEQAHAEAAAHQgBAMgOALQgMALgTADIgFABQgFAAgEgCgAhBBtQgGgEABgGQABgUAGgVQAFgWAOgfIASgqIAXguIAWgsIAUgiIAVgiIAJgSIAEgJIADgKQAGgPARgDQALgCAIAGQAJAHgBAJIgHASIgYAnIgsBIIgjBCIgcA+IgZBCQgGAQgLACIgDABQgFAAgDgDg");
 • this.shape.setTransform(214.5,40.8);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#48A82D").s().p("AhMCWQgLgDgJgIQgIgHgFgLQgFgLABgNQABgYAOgeQAOgeAcgoIAlgvIAigmQAQgQAPgKQAPgJALgCQAVgEALAKQALAJgBAVQgBAPgKAWQgKAXgPAUQgaAkgdAXQgbAWgZAFIgLABIgPAAIgHARIgCARQgBAOAEAEQADADANgDIAVgGIAVgLIAVgSIAZgZQAHgJAHgBQAFgBAEAEQAEADgBAFQAAANgNAQQgMARgSAOQgTAQgUAMQgVAMgTADIgLABQgGAAgGgBgAAqhZQgRARgSAZIgGAIIgFAKIgLAQIgQAYIANgDQANgBAPgPQAQgPAYghIAOgXIAHgWIgCgEIgEgCQgHABgQARg");
 • this.shape_1.setTransform(193,53.8);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#48A82D").s().p("AhlDJQgJgLABgTQABgRAGgWIATgxIAJgVIANgcIAMgZIAHgOIAbg2QAHgUALgDQALgDAKAHQAJAHAAAKIgDAMIgLAUIgPAbIgTAoIgUApIgOAgQgQApgBAdIAAADIABAJIAAAEQAAAEgEAEIgKAFIgFAAQgKAAgHgJgAA+iiQgLgHAAgLQABgJAHgKQAHgIAJgCQAOgCALAGQALAIgBANQAAAKgHAHQgHAHgKACIgHABQgKAAgHgFg");
 • this.shape_2.setTransform(179.5,51);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#48A82D").s().p("AiDCXQgIgJABgQIADgLIALgZIAYgxIAphRIARghIAIgUIAFgNIACgMQABgHAFgGQAFgGAIgBIAKABIAKAFIAHAIIADALIgCAJIgFAOIgMAXIgVAnIgMAXIgPAZIAkgmIAcggIAagdIAaggIAUgYIAMgOIAIgGIAGgCQALgCAGAJQAGAJgBARIgCAOIgJAWQgVAxgMAlQgLAkgBAdIAAAKIABAIIAEAJIAGANQAFAIAAAGQAAAGgFAEIgNAGIgOgCIgPgHQgJgIgEgMQgEgNABgVIACgXIAEgWIAJgdIAPguIgQASIhOBaIgXAcIgPASIgHAJIgEAGIgJAOIgNASQgFAGgHABIgFAAQgIAAgHgHg");
 • this.shape_3.setTransform(153.5,62);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#48A82D").s().p("AhtCeIgMgGQgJgFABgNIAEgNIAPgUIAigkIA8g8IAXgXIARgTIAPgSIAUgYIALgOIADgFIAGgHIAFgKIgmAVIgUAJIgUAGQgKADgIgIQgJgIABgNQABgKAGgFIAGgFIAGgDIAegCIAqgSIAdgKQAMgCAKAJQAJAJgBANQgBAWgVAfQgUAdgxAwIgUATIgVAWIgUAVIgPAPIgGAGIgEAEIgDADIgFAFIgHAHIAfgKIAWgEQAXgFATACQATACARAIIAGAIIADAKIgEALQgEAFgFABIgOgCQgNgEgOAAIglAGIgQADIgNAEIgTAHIghANIgEABg");
 • this.shape_4.setTransform(128.8,66.1);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#48A82D").s().p("AhcCNQgIgIgFgNQgGgMABgMQABgRAJgWQAKgXAPgaQAQgZAVgbQAVgbAXgaQAXgZASgMQARgNANgCQASgDAIAFQAIAFAAANQgCAYgQADIgGAAIgFgFIgFgBQgJACgMAKIgfAiIghArIgbAqIgSAmQgHARgBAMQgBAVATgEQAhgGAsgrQAHgIAHgBQAEgBAEAFIADAJQgBAOgfAeQgUAUgRALQgQAJgTAEQgIABgIAAQgTAAgMgKg");
 • this.shape_5.setTransform(108.3,70);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah1CUQgNgOABgZQABgVANgdQANgcAaglIArg5QAWgbAUgTQAUgUATgMQATgNAPgDQAWgEAOAMQANANgBAWQAAALgNAWIABAHIgDAJIgOAkIgLAjIgIAiIgEAbIABARIAIAYIABAJQgBAGgGAGQgGAGgHACQgKACgKgJQgKgIgFgOIgDgOIAAgTIAAgIIACgNQgiAugdAbQgeAbgUAEIgKABQgQAAgKgLgABNhvQgaAFgtA5IggArIgbArIgTAkQgHARAAAJQgBAKALgCIAKgHIASgQIAUgVIAVgYIAcgnIAYgnIAEgHIADgHIAFgLIAHgTIAGgKIALgGQAAgMgJAAIgCAAg");
 • this.shape_6.setTransform(82.6,74.8);
 • this.shape_7 = new cjs.Shape();
 • this.shape_7.graphics.f("#48A82D").s().p("Ai1CjQgJgJAAgLIAEgPIAOgcIAHgPIAIgSIANgcIAWgxIAag8IAIgUIAKgaQADgHAHgBIALABQAHADAGAIQAGAKAAAIQgBAHgLAXIgaAwIgFAIIgIAQIBDhOIAmguIAUgVIALgGQALgCAHAJQAIAJgBAOIgCALIgIATIgQAiIgdA5IAkgqIAfglIAYgfIAQgVIARgWIALgNIAJgIIAGgCQAJgCAGAJIAIAOIABAIIgCALIgLAVIgIAPIgHAPIgIARIgJAUIgOAhIgJAXIgFATIgCASIAAAMIABAJIADAKIAIANQAEAIAAAGQAAAFgFAFIgNAFQgPADgNgMQgKgGgEgNQgEgOABgUQABgSAFgVIATg3IgcAiIgZAhIgaAkIgcAnIgSAaQgGAGgJABQgLACgIgHQgIgIAAgLQABgKANggIAjhOIAJgSIALgXIg5BEIgpA2IgbApIgPAgQgEAMgNACIgFABQgIAAgHgHg");
 • this.shape_7.setTransform(50,81.7);
 • this.shape_8 = new cjs.Shape();
 • this.shape_8.graphics.f("#48A82D").s().p("AhFEAQgagHgSgQQgUgRgKgZQgKgYABgfQADgvA3grQAWgQASgDQAIgCAFADQAFADgBAHQAAAJgQAJIgVAPIgMAKQgKAMgFAMQgGANAAALQgBATAIASQAJATAQAOQAbAWAlgHQAUgEAKgOQAJgNACgdIABgSIAAgYIgCgkIgBg3IgCg1IgCgoIAAgcIABgXQAGh7A9gLQAOgDALADQALAEAJAJQAJAKAEANQAEANgBARQgBARgKAOQgJAOgMACQgJACgDgEQgCgFABgTQABglgNACIgHADIgFAMIgEAeIgHA7IgBAIIABARIAAAmIACBHIABAvIABAeIAAAUIgBAPQgBAXgHATQgHASgLAPQgMAPgQAJQgQAJgUAEQgNADgMAAQgPAAgPgEg");
 • this.shape_8.setTransform(21.9,75.4);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.t3, new cjs.Rectangle(0.1,0,216.2,137.4), null);
 • (lib.t2 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah3D6IgEgGIgCgHQABgLAMgLQAOgLAQgDQAKgCAGAEQAHAEAAAHQgBAMgOALQgMALgTADIgFABQgFAAgEgCgAhBBtQgGgEABgGQABgUAGgVQAFgWAOgfIASgqIAXguIAWgsIAUgiIAVgiIAJgSIAEgJIADgKQAGgPARgDQALgCAIAGQAJAHgBAJIgHASIgYAnIgsBIIgjBCIgcA+IgZBCQgGAQgLACIgDABQgFAAgDgDg");
 • this.shape.setTransform(160.9,35.8);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#48A82D").s().p("AhgCMQgPgOABgcQAEg/A6hPIALgQIAKgLIAMgKIAQgOIAAgBIAEgJIAKgPIARgRQALgJAPgDQAMgCAKAEQAKAEAHAIQAGAIAFANQADAMgBAQIgEAcIgLAjIgRAkIgTAiQgbArgfAbQgOAOgOAIQgPAIgOACIgMACQgRAAgLgLgAAwhqIgFACIgIANIgBADIgFAIIgIAJIgVAaIgVAiQgSAdgJAZQgKAYAAARQgBALADAGQAEAGAHgBQAJgCARgPQARgQAPgWQAVgeANgfQANggACgaQACgngOAAIgCABg");
 • this.shape_1.setTransform(138.4,49.3);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#48A82D").s().p("AhrDeQgIgLACgYIADgbIAJgeIAQgpIAbg6IAKgXIAKgVIgIADIgGABQgVAEgIgDQgIgDABgLQAAgLAHgIQAGgIALgCIAFgBIAGAAIAJgCIAFgBIAMgDIAHgCIAEgCIADAAIASgmIAPgcIAOgdIASgnIAEgGIADgHIACgHQAEgKANgDIAJABIAJAFIAHAIIADAJIgDAIIgGAOIgUAkIgOAZIgLAUIgMAWIAegMIALgEIAIgEIAQgHIAHACIACAIQAAAJgbARIgaARIgPAJIgNAGIgRAHIgGAMIgEAJIgFAKIgGAPIgLAZIgVAsQgQAjgKAeQgKAdgBAQIAAAFIADALIAAADQAAAQgOACIgGABQgLAAgFgIg");
 • this.shape_2.setTransform(128,43.8);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#48A82D").s().p("AgnCbQgXgEgQgKQgLgHgGgKQgFgKABgOIAEgVIAMgTQAHgIALgCQAFgBAEADQAEADAAAGIgDAHIgDANQAAAIAEAHIALALIARAGIAUgBQAHgBAAgEIgCgMIgFgVIgFgbIgCgeIAAgYQABgYAHgaQAGgZAKgWQANgYAMgMQAMgMAPgDQARgDALAKQAKALgBASQAAANgJALIgIAIIgGADIgEABIgDABIgEgDIgBgGIABgEIAAgDQAAgGgFABQgEABgEAKIgIAYIgHAgIgEAiIAAAWIACAZIADAYIADATIAFARIABAMQgBANgLALQgMAJgTAEQgMACgMAAQgKAAgKgBg");
 • this.shape_3.setTransform(106.8,53.6);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#48A82D").s().p("AhgCMQgPgOABgcQAEg/A6hPIALgQIAKgLIAMgKIAQgOIAAgBIAEgJIAKgPIARgRQALgJAPgDQAMgCAKAEQAKAEAHAIQAGAIAFANQADAMgBAQIgEAcIgLAjIgRAkIgTAiQgbArgfAbQgOAOgOAIQgPAIgOACIgMACQgRAAgLgLgAAwhqIgFACIgIANIgBADIgFAIIgIAJIgVAaIgVAiQgSAdgJAZQgKAYAAARQgBALADAGQAEAGAHgBQAJgCARgPQARgQAPgWQAVgeANgfQANggACgaQACgngOAAIgCABg");
 • this.shape_4.setTransform(87.8,59);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah/CeQgHgFABgKIADgMIAPgdIAfhIIAYg+IAPgwQAFgUgBgJQABgNALgCQAKgCAIAMQAJAMgBARIAAAHIgBAJIAdgjIAWgUQAPgNATgKQASgKANgDQAJgCAHAFQAHAEgBAHQAAAGgFAFIgDACIgEADIgJAEIgPAIQgzAngvBBQgYAfgVAmQgVAmgTArQgLAWgOADIgGAAQgHAAgEgDg");
 • this.shape_5.setTransform(70.2,62.2);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#48A82D").s().p("AibEIQgIgJABgNQAAgKALgdIAdhHIAphdIAzhmIAdg7IAOghIAKgVIAGgNIADgHIADgFIgeASIgXAQIgWARIgXAVIgqApIgjAqIgZAkQgJAPgBAIQAAAIAJABQAJABAVgEIAHABIAEAFQgBAJgMAKQgMAKgOACQgWAEgOgKQgQgKABgTQABgOAIgSQAIgTAOgVIAigrQATgXAWgUIAogkIAmgdIAkgYIAogVQACgSARgEQAQgDAEAJIAdgGIAUgCIANAAIANAEQAdAJAPAVQAOAWgBAeQgCAcgOAaQgOAbgfAgQgTAVgYATIgvAhQgYAPgXALQgWAKgTAEIgEAAIgHAAIgnBXIgZA7IgPAkIgEAQQgDARgEAIQgEAGgIACIgEAAQgIAAgHgIgABtjnIgIACIgKADIgbA/IgYA1IgZAzIgbA6IAZgKIAUgKIATgMIAUgQQAhgcAogtQAZghACgcQAAgMgEgKQgFgKgJgHQgIgHgMgCIgLgBIgOABg");
 • this.shape_6.setTransform(48.5,56);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.t2, new cjs.Rectangle(25.2,-5,137.5,122.3), null);
 • (lib.t1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#006031").s().p("AhDBaQgDgEAAgJIADgRIAHgXIAJgZIAMgYIATgnIAKgVIAGgKIADgEQACgFAEAAQAEgBADADQADACAAAEIAAACIgCACIgDAFIgIALIgKATIgKATIgKAZIgLAdIgGATIgDAJIgCAGIAAADQAAABAAAAQAAABABABQAAAAAAAAQABABABAAIACgCIAEgFIANgWIAKgQIAGgKIAEgHIADgGIADgGIADgHIACgGIACgGIADgIQADgJAFgBQAEAAADACQACADAAAEIgBAGIgDAKQgFAPgCAQQgEAQgBAQQAAAKACAFQABAGADgBQACgBAEgDIAGgKIAIgOIAGgRQAGgRADgOQADgPABgQIAAgHIgBgFIgBgHIgDgLIgBgBIAAgCIACgEIADgFIAEgEIAEgCQAGgBACALQADAMgBAWIgDAZIgFAYIgIAYQgFALgFAKQgIAPgHAIQgIAHgIACQgGABgFgBQgDgCgDgFQgGgJABgSIAAgGIABgHIgHALIgFAIIgDAFIgEAGQgKAOgHAHQgGAFgHACIgDAAQgFAAgDgDg");
 • this.shape.setTransform(191.7,64.3);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#006031").s().p("AguB0QgEAAgDgEQgHgGABgNQAAgGACgJIAGgTIAIgUIAJgSIAagwIAEgFIAEgDQACgPAGgJQAGgIAKgCQAGgBAFACQAFADAEAGQADAGACAKQABAJAAALQgBAOgEANQgDAOgFAOQgGANgHANQgIANgJALQgXAfgUAEIgEAAIgGgBgAgeAzQgKAZAAAQQgBAKAGgBQAHgCALgJQAKgKAJgPQAHgKAFgLIAKgWQAEgLADgLQACgJABgKIgBgOIgCgLQgBgEgCgCQgCgDgCAAQgCABgCADIgEAJIgEALIgBAMQgBAKADAJIAAADIgBAEIgEABQgJACgCgRQgVAogGAQgAAVhUQgEgCAAgCQAAgDAFgCIANgJIALgLQADgDADAAQADgBADACQADADgBADQAAADgDAEIgLAJIgFADIgFADIgGADIgDABIgCABIgEgCg");
 • this.shape_1.setTransform(180.4,63.7);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#006031").s().p("Ag/BkQgDgDABgEIABgGIABgGIADgJIAFgOIACgDIABgEIACgGIAEgJIAHgPIAKgVIAGgPIALgYIAFgKIABgGIACgCIACgDIgQAHIgKAGIgIAEIgJAFIgHAFQgBABAAAAQAAAAgBABQAAAAAAABQAAABAAAAIgFADIgFAEIgJAEIgGACIgEAAIgFgDQgCgEAAgEQAAgBAAAAQAAgBAAAAQAAAAAAgBQABAAAAgBIAGgEIAMgHIAYgLIAagMIAggOIATgIIAQgGIAPgEIANgDQAIgCAFABQAEABAAADQAAAEgJADIgVAGIgRAFIgRAGIgTAIQAAAAAAABQABAAAAAAQABABAAAAQABABAAAAIABAFIgCAGIgFALIgWAyIgQAlIgKAYIgEARIgFAKQgCADgDABIgBAAQgDAAgCgCg");
 • this.shape_2.setTransform(173.7,66.9);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#006031").s().p("AhNBZQABgHAFgPIALgfIABgEIACgEIAEgLIAJgSIAJgYIAOgfIADgIIADgFIACgBIADgCQAFAAADADQADADAAAEIAAABIAAABIAAAFIgBAIIAAAIIgBAJIgBAyQABAZABAOIABgDIABgDIABgDIABgEIAEgKIAGgOIAHgPIAHgQIAKgXIANggIAHgRIADgJIABgFIABgCIABgBQACgDADAAQAEgBADADQACACAAAEIgBAEIgCAGIgDAJIgFANIgFANIgFAKIgFALIgGAPIgHAPIgOAiIgJAWIgFAOIgBAHIgCAHQgCAIgGABQgCABgDgCIgFgFIgDgKIgDgQIgCgNIAAgQIAAgXIACgmIgNAcIgJAWIgGAQIgEAKIgEAMIgEAMIgCAKIgBAGIgBAFQAAAGgGABIgDAAQgIAAAAgNg");
 • this.shape_3.setTransform(160.6,69.6);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#006031").s().p("Ag/BeQgFgDABgDIAAgDIAEgGIAHgMIAPgXIACgEIADgDIgEABIgBAAIgGADIgFAAQgEABgCgCQgDgDAAgEQABgFAEgBIABAAIAFgBIACAAIADgBIAHgCIAIgDIAHgDIAhgwIAdgrIALgPIACgEIADgCIAFAAIAFACIADADIABAFIgEAMIgDAIIgEALIgEANIgFATIgCAFIgCAGIAEgCQAAAAABAAQAAAAAAAAQABAAAAAAQAAgBABAAIAEgCIADgBIADAAIABADIgBAEIgCACIgDADIgFADIgIADIgDABIgGAXIgEAUIgBAGIgCAKIgBAIIAAAFIAAAGIAAADIAAABIAAABQAAAAgBABQAAAAAAABQAAAAAAABQgBAAAAAAQAAABgBAAQAAABgBAAQAAAAgBABQAAAAAAAAQgGABgCgHQgCgIABgSIABgJIABgJIACgMIAEgRIgGADIgDABIgMAGIgGADIgDABIgFACIgJAPIgGAJIgEAIIgGAJIgIAPIgCAEIgCADQgCAEgCABIgCAAQgDAAgDgCgAgBAJIAFgDIAFgCIAGgCIAKgEIADgLIACgGIAEgMIABgDIABgEIACgGIADgKg");
 • this.shape_4.setTransform(146.3,72.8);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#006031").s().p("AhDBaQgDgEAAgJIADgRIAHgXIAJgZIAMgYIATgnIAKgVIAGgKIADgEQACgFAEAAQAEgBADADQADACAAAEIAAACIgCACIgDAFIgIALIgKATIgKATIgKAZIgLAdIgGATIgDAJIgCAGIAAADQAAABAAAAQAAABABABQAAAAAAAAQABABABAAIACgCIAEgFIANgWIAKgQIAGgKIAEgHIADgGIADgGIADgHIACgGIACgGIADgIQADgJAFgBQAEAAADACQACADAAAEIgBAGIgDAKQgFAPgCAQQgEAQgBAQQAAAKACAFQABAGADgBQACgBAEgDIAGgKIAIgOIAGgRQAGgRADgOQADgPABgQIAAgHIgBgFIgBgHIgDgLIgBgBIAAgCIACgEIADgFIAEgEIAEgCQAGgBACALQADAMgBAWIgDAZIgFAYIgIAYQgFALgFAKQgIAPgHAIQgIAHgIACQgGABgFgBQgDgCgDgFQgGgJABgSIAAgGIABgHIgHALIgFAIIgDAFIgEAGQgKAOgHAHQgGAFgHACIgDAAQgFAAgDgDg");
 • this.shape_5.setTransform(133.7,75.4);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#006031").s().p("AhCBZQAAAAAAAAQAAAAgBgBQAAAAAAgBQAAAAAAgBIAAgDIACgDIATgqIAOgfIALgXIAIgSIAGgQIAHgQIgPAJIgMAJIgKAJIgKALIgHAJIgCAEIAAACIADABIACABIABADQAAAEgHACIgGAAIgFgDIgEgDIgBgGQAAgFAHgIQAGgIAKgKIANgLIANgKIAOgJIAPgIQABgDACgCIAEgCIAFAAIAEACIADgBIADAAQAHgCAIABQAIABAHACQAJADAEAGQAEAHgBAJQAAAKgGAKQgFAKgKAKQgJAJgOAKQgNAIgQAIQABALAEALIAIATQAEAJAFAGQAGAGAEACQAGACAAADIgDAEQgCADgCAAQgHABgHgEQgIgEgFgHIgGgLIgGgNIgGgPIgFgUIgVAtIgGAMIgDAHIgDAEIgCADQgDADgEABIgBAAQAAAAgBAAQAAAAgBAAQAAgBgBAAQAAAAgBgBgAAOg8IgDAHIgCAFIgBACIgEAKIgDAGIgCAHIgDAGIgCAGIgCAFIgCAEIgCAEIAMgEIAKgGIAKgGIAMgJQAMgKAGgJQAHgIAAgIQABgFgDgEQgCgEgFgCQgFgCgHAAQgGgBgIACIgCAAg");
 • this.shape_6.setTransform(120.7,78.2);
 • this.shape_7 = new cjs.Shape();
 • this.shape_7.graphics.f("#006031").s().p("AhLBcQgDgFAAgCIACgIIAHgOIALgXIASgiIgDgEIgBgDQABgDACgBQACgCAEgBIACAAIAHgOIAHgNIAGgNIAGgPIgEACIgDACIgHAFIgFAEIgCABQgDABgDgDQgCgDAAgEQAAgFAIgEIAHgFIAGgCIAEgDIADgBIADgCIAFgCIACgIQAAAAABAAQAAgBABAAQAAAAABAAQABAAAAgBQABAAABAAQAAAAABAAQAAAAABABQAAAAABAAIADAEIALgEIAJgBIASgDIAOAAQAGAAAEACQADABAAADQAAAEgFABIAAABIgCAAIgCAAIgFAAIgFAAIgGABIgGAAIgGACIgGABIgHABIgHADIgKADIgFAOIgFAKIgEANIgJATIALgEIAIgCQAPgDAHACQAHABAAAGQAAAEgGABIgCAAIgFAAIgFAAIgRAFIgWAGIgCAGIgCAEIgCADIgCAEIgGALIgGANIgDAGIgDAHIgEAGIgCAFIgDAGIgCAFIALgFIAJgEIAKgDIAKgCIASgDQAIgBAHABQAGABADACQADADAAADQAAADgEAAIgBABIgCAAIgPAAIgLACIgMADIgOAEIgNAFIgLAFIgHAEIgDAAIgCABQgFAAgDgEg");
 • this.shape_7.setTransform(108.3,80.2);
 • this.shape_8 = new cjs.Shape();
 • this.shape_8.graphics.f("#006031").s().p("AgZBdQgJgDgHgGQgHgGgEgIQgDgKAAgLQABgRAUgPQAIgGAHgCQADAAACABQAAABAAAAQABAAAAABQAAAAAAABQAAAAAAABQAAADgFADIgJAGIgEADIgFAJIgDAJQAAAHADAHQADAGAGAFQAKAIANgCQAHgCAEgFQADgFABgKIAAgGIAAgJIgBgOIAAgTIgBgTIAAgOIAAgLIAAgIQADgtAVgEQAGgBADABQAEACAEADQADADABAFQACAFAAAGQgBAGgEAFQgDAFgEABQgEABgBgBQgBgCABgHQABgOgFABIgDABIgBAEIgCAMIgCAVIgBADIAAAGIAAAOIACAZIAAARIAAALIAAAHIgBAGQAAAIgCAHQgDAHgEAFQgEAFgGAEQgGADgGABIgLABIgKgBg");
 • this.shape_8.setTransform(96.3,81.6);
 • this.shape_9 = new cjs.Shape();
 • this.shape_9.graphics.f("#006031").s().p("AhNBZQABgHAFgPIALgfIABgEIACgEIAEgLIAJgSIAJgYIAOgfIADgIIADgFIACgBIADgCQAFAAADADQADADAAAEIAAABIAAABIAAAFIgBAIIAAAIIgBAJIgBAyQABAZABAOIABgDIABgDIABgDIABgEIAEgKIAGgOIAHgPIAHgQIAKgXIANggIAHgRIADgJIABgFIABgCIABgBQACgDADAAQAEgBADADQACACAAAEIgBAEIgCAGIgDAJIgFANIgFANIgFAKIgFALIgGAPIgHAPIgOAiIgJAWIgFAOIgBAHIgCAHQgCAIgGABQgCABgDgCIgFgFIgDgKIgDgQIgCgNIAAgQIAAgXIACgmIgNAcIgJAWIgGAQIgEAKIgEAMIgEAMIgCAKIgBAGIgBAFQAAAGgGABIgDAAQgIAAAAgNg");
 • this.shape_9.setTransform(87.7,83.5);
 • this.shape_10 = new cjs.Shape();
 • this.shape_10.graphics.f("#006031").s().p("AgpBdQgEgBgDgDQgHgHABgMQAAgGADgJIAFgTIAIgUIAJgSIAagxIADgFIAEgDQAEgPAFgIQAHgJAJgBQAGgCAFADQAGACADAHQADAFACAKQABAJAAAMQgBANgEAOQgDAOgFANQgFAOgIANQgHANgKALQgXAegUAEIgEABIgGgBgAgZAbQgKAaAAAPQgBALAGgCQAIgBAKgKQAKgKAJgPQAHgKAFgLIAKgVQAEgLADgKQADgLAAgJIgBgOIgBgLQgBgFgCgCQgDgDgCABQgCAAgCAEIgEAIIgDALIgCAMQAAAKADAKIAAAEIgCADIgEACQgKACgCgTQgUAogGAQg");
 • this.shape_10.setTransform(75.9,86);
 • this.shape_11 = new cjs.Shape();
 • this.shape_11.graphics.f("#006031").s().p("AhPBZQgCgCAAgEQAAgDADgIIAGgQIAEgHIAFgMIAHgPIALgaIAWgxQAHgSAAgHQACgFACgCQABgDAEgBQADAAADADQABACAAAEIgBAKIgFAPIgJAYIgOAfIgGALIgJAVIASgXIARgUIAQgTIANgPQAUgUAOgMQAOgLAHgBQADgBACABQABAAAAAAQAAABABAAQAAABAAAAQAAABAAABQAAADgGAEQgNAJgTASQgSATgYAcQAAAPABAOQACANAEALQADALAGAGQAFAGAHACIAFACIABACQAAADgDACQgCACgEABIgHAAIgHgDIgHgFIgGgHQgHgLgDgMQgEgNgBgSIgNARIgaAkIgJAMIgGAHIgDACIgCAAQgDAAgCgCg");
 • this.shape_11.setTransform(64.2,89.3);
 • this.shape_12 = new cjs.Shape();
 • this.shape_12.graphics.f("#006031").s().p("Ag+BgIgEgDIgDgFIgBgFQAAgFAHgLIAEgGIAGgIIAMgOIATgWIAbggIAUgYIAPgTIAJgNIAEgFIABgCQAAgBAAAAQAAAAgBAAQAAAAAAAAQAAAAgBAAIAAAAIgCABIgFADIgJAEIgPAGIgNAEQgJACgGgDQgFgDAAgHQAAgGAGgBIAGAAIAFAAIAFgBIAIgCIAOgFIAOgFIAMgDQAGgBAEACQAEADgBAGQAAAGgFAKQgGALgLAOIgCACIgFAHIgNAPIgYAcIgSAWIgkAsIgBACIgBABIAKgDIAHgDIAIgCIAHgCIARgCIANAAQAGABADADQADABAAADIgCAEQgCADgDAAIgFAAIgKgBIgLACIgSAEIgVAJIgFACIgDABIgBAAIgEgBg");
 • this.shape_12.setTransform(45.4,92);
 • this.shape_13 = new cjs.Shape();
 • this.shape_13.graphics.f("#006031").s().p("AhLBcQgDgFAAgCIACgIIAHgOIALgXIASgiIgDgEIgBgDQABgDACgBQACgCAEgBIACAAIAHgOIAHgNIAGgNIAGgPIgEACIgDACIgHAFIgFAEIgCABQgDABgDgDQgCgDAAgEQAAgFAIgEIAHgFIAGgCIAEgDIADgBIADgCIAFgCIACgIQAAAAABAAQAAgBABAAQAAAAABAAQAAAAABgBQABAAABAAQAAAAABAAQAAAAABABQAAAAABAAIADAEIALgEIAJgBIASgDIAOAAQAGAAAEACQADABAAADQAAAEgFABIAAABIgCAAIgCAAIgFAAIgFAAIgGABIgGAAIgGACIgGABIgHABIgHADIgKADIgFAOIgFAKIgEANIgJATIALgEIAIgCQAPgDAHACQAHABAAAGQAAAEgGABIgCAAIgFAAIgFAAIgRAFIgWAGIgCAGIgCAEIgCADIgCAEIgGALIgGANIgDAGIgDAHIgEAGIgCAFIgDAGIgCAFIALgFIAJgEIAKgDIAKgCIASgDQAIgBAHABQAGABADACQADADAAADQAAADgEAAIgBABIgCAAIgPAAIgLACIgMADIgOAEIgNAFIgLAFIgHAEIgDAAIgCABQgFAAgDgEg");
 • this.shape_13.setTransform(33.8,94.5);
 • this.shape_14 = new cjs.Shape();
 • this.shape_14.graphics.f("#006031").s().p("AhBBiQgFAAgEgDQgCgBgBgDIgCgGQAAgEAFgBIAGAAIAKADIANgBQAIgCAJgEQAKgDAIgFIARgMQAIgGAIgIQALgLAGgKQAFgKABgJQAAgHgFgEQgFgDgIABIgCAAIgCABIgEABIgGADIgCABQgEAAgCgCQgDgDAAgEIABgDIABgDIAEgCIAIgFIAJgFIAJgIIAKgIIAIgIQAFgFADgFIADgKQAAgDgFgCQgEgBgJACQgNACgKAGIgGARIgHASIgKAXIgNAfIgLAYIgFAQIgGALIgDAHIgDADIgDACQgEABgCgDQgDgDAAgEIABgBIABgDIADgJIAHgPIAEgJIAFgLIAIgTIANgdIAJgWIAFgNIgTAOQgGAHAAABIAAAAIABABIACAAIACACIABACQAAACgDACQgCACgEAAQgGABgDgCQgEgCAAgEQAAgEAEgIQAFgHAGgEQASgPANgHIgBgDQABgGAGgCQAFgBADAEIANgGIAMgDQAQgDAJAFQAJAFgBALQgBANgOARIgJAKIgNAMIAJADIAGAEQAGAIAAAKQgCAbgfAdIgUAPIgTAMQgJAFgLAEQgLAEgMACIgLABIgDAAg");
 • this.shape_14.setTransform(20,96.8);
 • this.shape_15 = new cjs.Shape();
 • this.shape_15.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah3D6IgEgGIgCgHQABgLAMgLQAOgLAQgDQAKgCAGAEQAHAEAAAHQgBAMgOALQgMALgTADIgFABQgFAAgEgCgAhBBtQgGgEABgGQABgUAGgVQAFgWAOgfIASgqIAXguIAWgsIAUgiIAVgiIAJgSIAEgJIADgKQAGgPARgDQALgCAIAGQAJAHgBAJIgHASIgYAnIgsBIIgjBCIgcA+IgZBCQgGAQgLACIgDABQgFAAgDgDg");
 • this.shape_15.setTransform(164.4,20.8);
 • this.shape_16 = new cjs.Shape();
 • this.shape_16.graphics.f("#48A82D").s().p("AhgCMQgPgOABgcQAEg/A6hPIALgQIAKgLIAMgKIAQgOIAAgBIAEgJIAKgPIARgRQALgJAPgDQAMgCAKAEQAKAEAHAIQAGAIAFANQADAMgBAQIgEAcIgLAjIgRAkIgTAiQgbArgfAbQgOAOgOAIQgPAIgOACIgMACQgRAAgLgLgAAwhqIgFACIgIANIgBADIgFAIIgIAJIgVAaIgVAiQgSAdgJAZQgKAYAAARQgBALADAGQAEAGAHgBQAJgCARgPQARgQAPgWQAVgeANgfQANggACgaQACgngOAAIgCABg");
 • this.shape_16.setTransform(141.8,34.3);
 • this.shape_17 = new cjs.Shape();
 • this.shape_17.graphics.f("#48A82D").s().p("AiaCtQgHgDgFgKQgFgMABgNQABgYAOgjQAPgkAcg0IAdgyIAggwQAGgJAIgBQAIgCAHAIQAIAIgBAKQAAAFgIAKQgKAMgTAiIgsBYIgPAfIgIAQIgDAIIAAAFIABAGIAFADQALgCAggqIAfgqIAZgkIAEgIIADgHIADgJIAFgQQAEgSAPgCIAMABIALAGIAIAJIACALQAAAIgIASIgMAcIgKAdIgGAbIgDATQgBALAHgBIAOgHIAPgPQAQgSAOgVQANgWAKgWIAQgsQAGgWABgUIAAgOIAAgLIgDgMIgGgRIgBgIIAEgLIAIgJQAFgEANgCIAJgBIAJADQAGACADAQQADAPgBAVQgBAXgFAYIgPAwQgSAxghAuQgXAhgWARQgVARgYAFQgWAEgLgLQgKgMABgbIABgJIABgNQgeAugZAXQgYAXgWAEIgLACQgGAAgFgCg");
 • this.shape_17.setTransform(114.1,38.6);
 • this.shape_18 = new cjs.Shape();
 • this.shape_18.graphics.f("#48A82D").s().p("AhgCMQgPgOABgcQAEg/A6hPIALgQIAKgLIAMgKIAQgOIAAgBIAEgJIAKgPIARgRQALgJAPgDQAMgCAKAEQAKAEAHAIQAGAIAFANQADAMgBAQIgEAcIgLAjIgRAkIgTAiQgbArgfAbQgOAOgOAIQgPAIgOACIgMACQgRAAgLgLgAAwhqIgFACIgIANIgBADIgFAIIgIAJIgVAaIgVAiQgSAdgJAZQgKAYAAARQgBALADAGQAEAGAHgBQAJgCARgPQARgQAPgWQAVgeANgfQANggACgaQACgngOAAIgCABg");
 • this.shape_18.setTransform(85.7,45);
 • this.shape_19 = new cjs.Shape();
 • this.shape_19.graphics.f("#48A82D").s().p("Ah/CeQgHgFABgKIADgMIAPgdIAfhIIAYg+IAPgwQAFgUgBgJQABgNALgCQAKgCAIAMQAJAMgBARIAAAHIgBAJIAdgjIAWgUQAPgNATgKQASgKANgDQAJgCAHAFQAHAEgBAHQAAAGgFAFIgDACIgEADIgJAEIgPAIQgzAngvBBQgYAfgVAmQgVAmgTArQgLAWgOADIgGAAQgHAAgEgDg");
 • this.shape_19.setTransform(68.1,48.3);
 • this.shape_20 = new cjs.Shape();
 • this.shape_20.graphics.f("#48A82D").s().p("AirD4QgMgMABgXQABgPAGgSIAQgqQAWgtAjgvQAhgsAagWQAZgWAUgEQANgDAHAFQAHAFAIAQIAihIIAUgoIAPghIAPgeIAKgWQADgGAAgEIALgUQAEgFAHgBQAKgCAIAGQAJAGAAAKIgGARIgNAYQgXAogZAzQgYA1gUAzQgSAugJAoQgJAmgCAnQgBAVAEAIIAEANQAAAGgGAGQgGAGgGABQgJACgIgFQgIgFgFgKQgFgNABgfIACgVIAEgcIgpA4IglAsIggAeQgPAMgKACIgJABQgNAAgJgKgAgHAFQgGABgKAKIgfAiIgdApIgZAoIgQAkQgGARgBALQAAAIAFgBQAMgCAggqQAggqA4haIgEgSQgCgEgEAAIgDABg");
 • this.shape_20.setTransform(47.3,43.2);
 • this.shape_21 = new cjs.Shape();
 • this.shape_21.graphics.f("#48A82D").s().p("AisEJIgMgJIgJgOIgDgQQABgMATgeIAMgRIASgWIAfglIA0g9IBNhaIA4hEIAogyIAaglIAJgOIADgFQAAgEgEABIgCABIgGADIgNAGIgZAMIgpASIgjAJQgbAGgPgIQgPgIABgTQAAgPAQgDIARgCIAQAAIANgBIAWgHIAmgOIAngNIAggJQASgDAKAHQAKAHAAAPQgBARgQAdQgQAdgdAmIgGAIIgPASIgjArIhCBOIgyA9IhiB5IgEADIgCAFIAZgLIAWgHIAUgGIAVgFIAugFIAkABQAQADAJAFQAKAGgBAJQAAAFgGAGQgGAFgHACIgNgBIgdgCIgfAEIgyAOQgZAIghAPIgMAFIgJADIgFAAQgEAAgFgBg");
 • this.shape_21.setTransform(17.1,48.6);
 • this.shape_22 = new cjs.Shape();
 • this.shape_22.graphics.f().s("#006031").ss(1,1,1).p("AuvDCIdfmC");
 • this.shape_22.setTransform(108.2,93.9);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_22},{t:this.shape_21},{t:this.shape_20},{t:this.shape_19},{t:this.shape_18},{t:this.shape_17},{t:this.shape_16},{t:this.shape_15},{t:this.shape_14},{t:this.shape_13},{t:this.shape_12},{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.t1, new cjs.Rectangle(-8.4,-20,212,140.9), null);
 • (lib.szpinak = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • var mask = new cjs.Shape();
 • mask._off = true;
 • mask.graphics.p("ABzLuIgvgoQhEgZhFAiIhVhVIgmhmQgmhlADg9QADg+g0hJQg0hKB8iMQgEgYhhgqQhhgqgCgvQgCgvBJg1QBJg1AkAGQg1gggWhgIATgZQAPgVAdgPQD5gKAEACIgIgKQgLgRgMgZQgMgYgJgeIgKgfQgOgUAag2QAUgrAWgaQAMgOBhAQQAxAJAtALQC6DkgCAaQgCAZgLBNQgWCZAsBaQgTAWgfBbQghBfAAAuQhZBDAZBMQANAlAeAYIg4B1QAWFShHgUQgTAKgSAAQgXAAgVgQg");
 • mask.setTransform(42.3,81.2);
 • this.instance = new lib.bazylia();
 • this.instance.parent = this;
 • var maskedShapeInstanceList = [this.instance];
 • for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
 • maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.szpinak, new cjs.Rectangle(1.9,4.7,81,153.1), null);
 • (lib.steam_1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjGSEQgMgMAAgRQAAgRAMgNQAMgMARAAQARAAAMAMQANANAAARQAAARgNAMQgMAMgRAAQgRAAgMgMgABoQUQgLgLABgPQgBgPALgLQALgLAPAAQAPAAAMALQAKALABAPQgBAPgKALQgMALgPAAQgPAAgLgLgAEVPYQgBgLAAgQQAAgPABgLQACgKABAAQACAAACAKQABALAAAQQAAAPgBALQgCALgCAAQgBAAgCgLgAp6PBQgdgcAAgpQAAgpAdgdQAcgcApAAQApAAAdAcQAdAdgBApQABApgdAcQgdAdgpAAQgpAAgcgdgALoOjQgCgUAAgcQAAgbACgUQACgUACAAQADAAACAUQABAUABAcQgBAbgBAUQgCAUgDAAQgCAAgCgUgAgjOqQgSgIgBgMQABgLASgJQAUgIAaAAQAbAAATAIQATAJAAALQAAAMgTAIQgTAJgbAAQgaAAgUgJgAHfOdQgLgMgBgRQABgRALgMQANgMARAAQARAAAMAMQAMAMAAARQAAARgMAMQgMANgRAAQgRAAgNgNgAluOPIgBgiIABgiQAAgOACAAQABAAAAAOIABAiIgBAiQAAAOgBAAQgCAAAAgOgAR1NDQgagGAAgJQAAgJAagHQAZgGAjAAQAjAAAZAGQAZAHAAAJQAAAJgZAGQgZAHgjAAQgjAAgZgHgAFJMkQgFgUAAgdQAAgdAFgUQAEgVAGAAQAGAAAFAVQAFAUAAAdQAAAdgFAUQgFAUgGAAQgGAAgEgUgANEMoQgIgHAAgLQAAgLAIgIQAIgHAKAAQALAAAIAHQAIAIAAALQAAALgIAHQgIAIgLAAQgKAAgIgIgAjhL5QgUgGAAgJQAAgJAUgGQAVgHAdAAQAcAAAVAHQAUAGAAAJQAAAJgUAGQgVAHgcAAQgdAAgVgHgAu9LOQggggAAgvQAAguAgggQAhggAtAAQAvAAAgAgQAgAgABAvQgBAuggAgQggAggvAAQgtAAghgggAQFKjQgagjAAgyQAAgzAagjQAbgkAmAAQAmAAAbAkQAbAjAAAzQAAAygbAjQgbAkgmAAQgmAAgbgkgArDJ6QgZgTAAgcQAAgcAZgUQAagTAjAAQAlAAAZATQAaAUgBAcQABAcgaATQgZAUglAAQgjAAgagUgAA3JgQgXglABg2QgBg1AXgmQAXglAgAAQAhAAAXAlQAXAmAAA1QAAA2gXAlQgXAmghAAQggAAgXgmgAFmJbQgMgeAAgqQAAgqAMgeQAIgTAKgHQgWAAgPgQQgPgPAAgWQAAgVAPgPQAPgPAWAAQAWAAAPAPQAQAPAAAWQAAAVgQAPQgIAJgLAEQANAEAJAZQANAeAAAqQAAAqgNAeQgLAegSAAQgRAAgMgegAkrH8QgPgigBgwQABgvAPgiQAPgiAWAAQAWAAAOAiQAQAiAAAvQAAAwgQAiQgOAigWAAQgWAAgPgigAMMHKQgagXAAgfQAAgfAagWQAagWAkAAQAkAAAaAWQAZAWAAAfQAAAfgZAXQgaAWgkAAQgkAAgagWgAwuGmQgGgGAAgJQAAgJAGgHQAGgGAKAAQAJAAAGAGQAHAHgBAJQABAJgHAGQgGAHgJAAQgKAAgGgHgAqJGLQgJgQAAgXQAAgWAJgQQAKgQANAAQANAAAKAQQAJAQAAAWQAAAXgJAQQgKAQgNAAQgNAAgKgQgAixEVQgUgUAAgdQAAgdAUgUQAVgVAdAAQAdAAATAVQAVAUAAAdQAAAdgVAUQgTAVgdAAQgdAAgVgVgAnMDgQgYgMAAgSQAAgSAYgNQAXgNAhAAQAiAAAYANQAXANAAASQAAASgXAMQgYANgiAAQghAAgXgNgAO5DAQgdgkABgyQgBgzAdgjQAdgjAoAAQApAAAcAjQAdAjAAAzQAAAygdAkQgcAkgpAAQgoAAgdgkgAC9DTQgNgIAAgMQAAgMANgIQAOgIATAAQASAAAOAIQAOAIAAAMQAAAMgOAIQgOAIgSAAQgTAAgOgIgAVKBeQgQgQAAgYQAAgXAQgRQARgQAXAAQAYAAARAQQAQARAAAXQAAAYgQAQQgRARgYAAQgXAAgRgRgA2UBUQgWgXAAghQAAgfAWgXQAYgXAgAAQAhAAAXAXQAWAXAAAfQAAAhgWAXQgXAXghAAQggAAgYgXgALXBEQgQgRAAgXQAAgYAQgQQARgQAYAAQAYAAAQAQQARAQAAAYQAAAXgRARQgQARgYAAQgYAAgRgRgAvGA0QgPgOAAgVQAAgUAPgOQAOgPAWAAQAUAAAPAPQAOAOAAAUQAAAVgOAOQgPAPgUAAQgWAAgOgPgAkLAxQgJgPAAgVQAAgUAJgOQAJgPALAAQAMAAAJAPQAIAOAAAUQAAAVgIAPQgJAOgMAAQgLAAgJgOgABOAuQgPgIAAgMQAAgMAPgIQAPgIAWAAQAWAAAPAIQAQAIAAAMQAAAMgQAIQgPAIgWAAQgWAAgPgIgAHnATQgPgSAAgYQAAgZAPgTQARgSAWAAQAXAAAQASQAQATAAAZQAAAYgQASQgQASgXAAQgWAAgRgSgArkgFQgcgMABgRQgBgSAcgMQAcgMAmAAQAnAAAcAMQAcAMAAASQAAARgcAMQgcAMgnAAQgmAAgcgMgAjUg8QgegYAAgjQAAgiAegYQAegZArAAQArAAAeAZQAeAYAAAiQAAAjgeAYQgeAZgrAAQgrAAgegZgAEXhSQgLgHAAgKQAAgKALgHQAMgHAQAAQAQAAAMAHQAMAHAAAKQAAAKgMAHQgMAHgQAAQgQAAgMgHgAOSiGQgMglAAg1QAAg0AMglQAKglAQAAQAPAAAKAlQAMAlAAA1QAAA0gMAlQgKAlgPAAQgQAAgKglgATliyQggggAAguQAAguAgghQAhggAuAAQAuAAAhAgQAgAhAAAuQAAAuggAgQghAhguAAQguAAghghgAyFiXQgFgFAAgJQAAgIAFgGQAFgFAIAAQAJAAAGAFQAFAGAAAIQAAAJgFAFQgGAGgJAAQgIAAgFgGgA2IiyQgRgQABgXQgBgWARgQQAQgQAWAAQAXAAAPAQQAQAQAAAWQAAAXgQAQQgPAQgXAAQgWAAgQgQgAo7jHQgogPAAgWQAAgWAogPIAKgEQgHgGgGgLQgOgdAAgpQAAgpAOgdQAQgdAVAAQAWAAAQAdQAPAdAAApQAAApgPAdIgFAHIAcgBQA4AAAoAPQAoAPAAAWQAAAWgoAPQgoAPg4AAQg4AAgngPgAAdjTQgXgWABgfQgBggAXgWQAXgWAeAAQAgAAAWAWQAWAWABAgQgBAfgWAWQgWAXggAAQgeAAgXgXgAHejRQgTgMAAgRQAAgRATgMQATgMAbAAQAbAAATAMQATAMABARQgBARgTAMQgTAMgbAAQgbAAgTgMgAkCjxQgVgWgBggQABgfAVgXQAXgWAfAAQAgAAAWAWQAXAXAAAfQAAAggXAWQgWAWggAAQgfAAgXgWgAE7kdQgRgKAAgNQAAgOARgJQARgKAZAAQAYAAARAKQARAJAAAOQAAANgRAKQgRAJgYAAQgZAAgRgJgAJLmeQgLgQAAgYQAAgXALgRQALgRAPAAQARAAAKARQALARAAAXQAAAYgLAQQgKARgRAAQgPAAgLgRgAE5mrQgYgeAAgqQAAgqAYgeQAXgeAhAAQAiAAAYAeQAXAeAAAqQAAAqgXAeQgYAegiAAQghAAgXgegAtxmjQgRgRAAgZQAAgYARgRQASgRAYAAQAYAAARARQASARgBAZQABAYgSARQgRARgYAAQgYAAgSgRgAS2njQgQgQAAgWQAAgXAQgQQAQgQAXAAQAXAAAQAQQAQAQAAAXQAAAWgQAQQgQAQgXAAQgXAAgQgQgAmcoAQgLgLAAgQQAAgPALgLQALgKAPAAQAQAAAKAKQALALAAAQQAAAPgLALQgKALgQAAQgPAAgLgLgAhZolQgegaABgkQgBgkAegaQAdgZApAAQApAAAdAZQAdAaAAAkQAAAkgdAaQgdAZgpAAQgpAAgdgZgApVoqQgSgRAAgYQAAgZASgRQARgRAYAAQAZAAARARQASARAAAZQAAAYgSARQgRASgZAAQgYAAgRgSgAKio5QgYgZAAgiQAAgiAYgZQAYgYAjAAQAjAAAXAYQAZAZAAAiQAAAigZAZQgXAYgjAAQgjAAgYgYgAszpjQgSgSgCgYQgGAQgNAOQgbAagkAAQgmAAgagaQgagaAAglQAAglAagaQAagaAmAAQAkAAAbAaQAYAZACAjQAEgKAJgJQAUgUAcAAQAdAAAUAUQAVAUgBAcQABAdgVAUQgUAUgdAAQgcAAgUgUgAGurHQgOgOAAgSQAAgTAOgNQANgOASAAQATAAANAOQAOANAAATQAAASgOAOQgNANgTAAQgSAAgNgNgAjaslQgOgNAAgTQAAgSAOgOQANgNASAAQAUAAANANQANAOAAASQAAATgNANQgNAOgUAAQgSAAgNgOgAN5twQgMgMAAgSQAAgSAMgNQANgNASAAQASAAANANQANANgBASQABASgNAMQgNANgSAAQgSAAgNgNgAqct8QgRgRAAgXQAAgYARgQQARgRAXAAQAYAAAQARQAQAQABAYQgBAXgQARQgQAQgYAAQgXAAgRgQgAkSu7QgOgPAAgVQAAgVAOgOQAPgPAVAAQAUAAAPAPQAOAOAAAVQAAAVgOAPQgPAOgUAAQgVAAgPgOgAIMvdQgWgXAAggQAAgfAWgXQAXgWAfAAQAhAAAVAWQAXAXAAAgQAAAfgXAXQgVAWghAAQgfAAgXgWgAFnv8QgOgOAAgUQAAgUAOgPQAOgOAUAAQAUAAAOAOQAOAPAAAUQAAAUgOAOQgOAOgUAAQgUAAgOgOgAjpwZQgVgUABgdQgBgcAVgVQAUgUAdAAQAdAAAUAUQAUAVAAAcQAAAdgUAUQgUAVgdAAQgdAAgUgVg");
 • this.shape.setTransform(110.9,113.7);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.steam_1, new cjs.Rectangle(-37.5,-3.1,293.6,233.7), null);
 • (lib.smacznie = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#48A82D").s().p("AhqDmIgFgGIgCgIQAAgLAMgIQANgJARAAQAIAAAHAFQAHAGAAAGQAAAMgMAJQgNAIgTAAQgIAAgFgEgAg8BhQgGgEAAgGQAAgUAFgVQAFgUAMgcIAQgoIAVgqIATgoIASgeIATgeIAJgRIADgIIADgJQAFgPAQAAQALAAAJAIQAJAJAAAIIgGASIgXAjIgnBAIghA7IgZA5IgVA+QgFAPgLABQgGgBgFgFg");
 • this.shape.setTransform(187,36.6);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#48A82D").s().p("AhZB7QgQgSAAgcQAAg+A3hFIAKgOIAKgJIALgIIAQgKIABgCIACgIIAJgNIAQgOQALgHAOAAQAMAAAKAGQALAGAHAJQAHAKAFANQAEAOAAAPIgDAcIgKAhIgOAhIgRAfQgZAmgdAWQgOAKgOAGQgOAFgOAAQgZAAgQgRgAAlhhIgHAMIgBACIgEAIIgHAHIgUAXIgUAdQgQAbgIAXQgIAXAAAQQAAAMAEAGQAEAHAGAAQAKAAAPgMQAPgNAPgTQAUgaAMgdQALgdAAgbQAAgpgQAAg");
 • this.shape_1.setTransform(165,45.9);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#48A82D").s().p("AASC3IgKgPIgNgeIgHgRIgEgXIgbAeIgLAPIgPAWIgOAVIgGAJIgGAJIgGAIIgLACQgKAAgIgGQgHgGAAgJIAGgYIASgyIAZhDIAdhMIAfhMIAchEIALgcIAHgPIAGgFIAIAAIAIADIAJAGIAHAJIACAJIgCAKIgJAVIgOAdIgKAVIgHASIgIATIgVA3IgYA5IgGAOIgGAPIAgggIAZgYIAZgUIAbgUQA0gkAMAAQAGAAAEAFQAEAEAAAHQAAAJgGAGIgUAQIgmAaIgVARIgNALIgMANQgBATAEAUIALAoQAHATALAOQAKAPALAGQANAKAAAJQAAAGgFAEQgGADgJAAQgbAAgdgig");
 • this.shape_2.setTransform(140,38.4);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#48A82D").s().p("AhcDBQgOgTAAghQAAgkANgtQAOguAehAIAIgRIAQgdIASgjIARghIAOgaIAHgNIAIgIIAHgCQAKABAJAIQAIAKAAALIgCAJIgGAMQgcArgYAuQgWAsgSApQgRArgKAjQgJAjAAAZQAAAIAEAGQADAFAIAAIANgFIARgMIASgTIATgXIATgbIAOgdIAKgbIADgYQAAgGgGgBQgFABgEAEIgMARIgHANIgFAMIgDAMIgDAQQgDAHgHAAQgJAAgEgDQgFgEgFgKQgEgKABgHIAFgSIALgXIANgVIAQgTIAQgKIATgFQASABANAOQAMAOAAAVQAAAPgFASIgNAnIgWAnIgcAnQg2BCgpAAQgWAAgOgVg");
 • this.shape_3.setTransform(118.6,38.7);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#48A82D").s().p("AinEaQgKgNAAgXQAAg4BHhcQAXgfANgLQANgMAKgBIAIADIADAFQAAAGgEAIIgsA+IggA5IgJAUIgGAPIgDAJIgBAHIADALQACAEADAAIAKgEIAOgRIAUggIAcguIAlhCIAjhGIAeg+IATgzIADgIIADgIIg8AzIgoAgIgaAQIgTADQgSAAgKgLQgKgLAAgUIACgaQADgMAHgRIAZgnIApg+IAegtIALgTIAJgQQAEgDAGAAQAJgBAIAJQAIAJAAAJIgEAOIgNAWIgmA4IgeAwIgUAkIgHAUQAAAGAGAAIAEAAIAHgFIAPgNIAcgYIAnghIAhghIAbgcIAUgZIAPgUIAJgMIAGgFIAGgBQAIAAAIALQAHAKAAANIgCAMIgKAUIgUAlIgNAZIgKAZIgGAMIgEANIgVAwIgYA0IgaA0IgZAwQgfA7gWAiQgXAjgVAVIgSAPIgNAJIgOAGIgOABQgSAAgKgMg");
 • this.shape_4.setTransform(93.1,61.1);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#48A82D").s().p("AA6CLQgOgHgOgCIglgCIgPAAIgOABIgTADIgfAIIgEAAIgLgDIgMgIQgJgIAAgNIADgMIAOgSIAggdIA5gxIAVgTIARgPIAPgPIARgVIALgMIADgEIAFgGIAFgKIglAOIgUAFIgUADQgJAAgJgKQgJgIABgNQAAgKAFgFIAGgDIAGgCIAeAEIAqgKIAbgFQAMAAAKALQALALgBANQAAAWgTAbQgTAaguAmIgTARIgUARIgTARIgOAMIgGAGIgEADIgDACIgEAEIgHAGIAegDIAXgBQAWAAAUAGQASAFASAMIAGAIIADALIgDALQgDAEgGAAg");
 • this.shape_5.setTransform(69.3,45.8);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#48A82D").s().p("Ag2DuQgagLgUgVQgUgUgMgbQgLgbAAgfQAAgvA1ghQAVgLASAAQAIAAAFADQAEAEAAAIQAAAIgOAGIgVALIgLAIQgKAKgFAMQgEALAAALQAAAUAJAUQAKAUARARQAcAbAjABQAVAAAJgMQAJgMAAgdIAAgSIgBgYIgDglIgFg3IgFg2IgDgoIgCgeIAAgWQAAh7A8AAQAOAAALAGQALAFAKAMQAJAKAFAOQAEAPAAARQAAAQgJANQgJANgLAAQgJgBgDgEQgDgFAAgUQAAglgNAAIgHABIgEAMIgDAdIgEA6IAAAIIABARIACAnIAGBJIAEAvIACAeIABAUIAAAPQAAAXgGASQgFASgMAMQgLAMgPAHQgQAGgUAAQgcAAgagMg");
 • this.shape_6.setTransform(47,35.1);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.smacznie, new cjs.Rectangle(28.5,-4.2,158,96.9), null);
 • (lib.plate = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • var mask = new cjs.Shape();
 • mask._off = true;
 • mask.graphics.p("AwpUaQg3gRh0g7Qh0g6j/jeQj+jehgo+QgooQFNnCIEvkbQKpmsNKG3IEzENQFFAJEsjPIK5lkQDUAXgzDMIg6AxQnQDonlEGIjyD8QCZNFpGI5QmMFPnaAAQjiAAjzhMg");
 • mask.setTransform(206.6,97.1);
 • this.instance = new lib.plate_small_asz2();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(0,-44);
 • this.instance_1 = new lib.plate_small();
 • this.instance_1.parent = this;
 • var maskedShapeInstanceList = [this.instance,this.instance_1];
 • for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
 • maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.instance}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.plate, new cjs.Rectangle(0,-41.1,403,276.3), null);
 • (lib.packshots_1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • var mask = new cjs.Shape();
 • mask._off = true;
 • mask.graphics.p("AzFLMIADqIQACqGABgBQFHALBSABQBRABAxAAQgCgtADggQADgbAHgtQCGAbENAbQACgBAMg1QF/BNABgCIAahFQKICmACgBQAAgCAJARQAJARgCAHQAAAJDEAqQDDArADgBQg9DthGEEQiNIHgxBwg");
 • mask.setTransform(252.3,103.5);
 • this.instance = new lib.packshots();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(130.1,31.2);
 • var maskedShapeInstanceList = [this.instance];
 • for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
 • maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.packshots_1, new cjs.Rectangle(130.1,31.9,244.4,143.3), null);
 • (lib.logo_1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.logo();
 • this.instance.parent = this;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.logo_1, new cjs.Rectangle(-108.5,-88.5,305.5,231.5), null);
 • (lib.h1_1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.h1();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(7,42.1,0.999,0.999,-12.8);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.h1_1, new cjs.Rectangle(7,3,219.4,249.5), null);
 • (lib.dish = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.dish2();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(126.2,-52.2,1.023,1.023,0,-45,135);
 • this.instance_1 = new lib.dish2();
 • this.instance_1.parent = this;
 • this.instance_1.setTransform(-52.2,126.9,1.023,1.023,-45);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_1},{t:this.instance}]}).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.dish, new cjs.Rectangle(-52.2,-52.2,361.4,362.1), null);
 • (lib.cta = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgLAmQgEgBgCgEQgCgDgBgEIgBgJIAAgDIAOAAIAAACQAAAHACADQABADAEAAQAEAAABgDIABgKIAAg3IAQAAIAAA4QAAAMgFAGQgDACgFACIgJABQgHAAgEgCg");
 • this.shape.setTransform(124.9,15.2);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgVAnIAAhNIArAAIAAANIgbAAIAAASIAZAAIAAAMIgZAAIAAAVIAcAAIAAANg");
 • this.shape_1.setTransform(120.1,15.2);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAmQgGgDgCgGQgDgFgBgHIgBgRIABgPQABgIADgFQACgFAGgDQAFgEAIAAIAHABIAGACQAFADACAEQADAEABAFIAAAJIgQAAQAAgIgCgEIgDgDIgEgBQgCAAgCACIgDAFIgCAJIAAAOIABAOIABAIQACADACACIADAAIAEAAQAAgBABAAQAAAAABAAQAAgBAAAAQABgBAAAAIACgGIABgKIAQAAIgBALQgBAHgDADIgDAFIgEACIgGACIgHAAQgIAAgFgCg");
 • this.shape_2.setTransform(114.3,15.2);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAFAyIgDgCIgBgCIgBgEQAAgFAEgEQADgEAGgCIgiAAIAAhNIArAAIAAAMIgbAAIAAATIAZAAIAAANIgZAAIAAAUIAcAAIAAANIgCAAIgGAEIgDAEIgCADIAAACIABADQAAAAAAABQABAAAAAAQABAAAAAAQABABAAAAIADgBIAEgCIACAHIgHABIgFABIgGgBg");
 • this.shape_3.setTransform(108.9,16.4);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgHAnIAAhNIAPAAIAABNg");
 • this.shape_4.setTransform(104.7,15.2);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAJAnIgJg4IAAAAIgIA4IgSAAIgOhNIAPAAIAJA5IAJg5IAPAAIAJA5IAAAAIAJg5IAPAAIgOBNg");
 • this.shape_5.setTransform(99.1,15.2);
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXAnIAAgLIAcg1IgaAAIAAgNIAsAAIAAAMIgcA0IAdAAIAAANg");
 • this.shape_6.setTransform(89.8,15.2);
 • this.shape_7 = new cjs.Shape();
 • this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgMAmQgGgDgCgGQgDgFgBgHIgBgRIABgPQABgIADgFQACgFAGgDQAFgEAIAAIAHABIAGACQAFADACAEQADAEABAFIAAAJIgQAAQAAgIgCgEIgDgDIgEgBQgCAAgCACIgDAFIgCAJIAAAOIABAOIABAIQACADACACIADAAIAEAAQAAgBABAAQAAAAABAAQAAgBAAAAQABgBAAAAIACgGIABgKIAQAAIgBALQgBAHgDADIgDAFIgEACIgGACIgHAAQgIAAgFgCg");
 • this.shape_7.setTransform(84.2,15.2);
 • this.shape_8 = new cjs.Shape();
 • this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAOAnIgEgQIgTAAIgEAQIgRAAIAWhNIASAAIAUBNgAAIAKIgIgjIgGAjIAOAAg");
 • this.shape_8.setTransform(78.2,15.2);
 • this.shape_9 = new cjs.Shape();
 • this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgZAnIAAhNIAaAAIAJABQAEABADACQADACABAEQACAEAAAGQAAAGgDAFQgDAEgGACIAAAAQAEAAACABIAFAEQAEAEAAAIIgCAJQgBAEgDADQgDADgEACQgFACgHAAgAgJAcIAGAAIAEgBIAEgCQAEgCAAgHIgBgGIgCgEIgEgCIgEAAIgHAAgAgJgGIAFAAIAEgBIAEgBQADgDAAgFIAAgFIgCgDQgDgDgFAAIgGAAg");
 • this.shape_9.setTransform(72.1,15.2);
 • this.shape_10 = new cjs.Shape();
 • this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgNAmQgGgDgCgGQgDgFgBgHIgBgRIABgPQABgIADgFQACgFAGgDQAFgEAIAAQAJAAAFAEQAFADADAFQADAFABAIIABAPIgBARQgBAHgDAFQgDAGgFADQgFACgJAAQgIAAgFgCgAgFgaIgDAFIgCAJIAAAMIAAANIACAJIADAGQACACADgBQADABADgCQACgCABgEIABgJIABgNIgBgMIgBgJQgBgDgCgCQgDgCgDAAQgDAAgCACg");
 • this.shape_10.setTransform(66,15.2);
 • this.shape_11 = new cjs.Shape();
 • this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgXAnIAAgLIAcg1IgaAAIAAgNIAsAAIAAAMIgcA0IAdAAIAAANg");
 • this.shape_11.setTransform(60.3,15.2);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • this.shape_12 = new cjs.Shape();
 • this.shape_12.graphics.f("#48A82D").s().p("AoyCWQhBAAAAhBIAAipQAAhBBBAAIRlAAQBBAAAABBIAACpQAABBhBAAg");
 • this.shape_12.setTransform(92.8,15);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape_12).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.cta, new cjs.Rectangle(30,0,125.6,30), null);
 • (lib.circle = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.shape = new cjs.Shape();
 • this.shape.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgWAaIgLgEQgGgFAAgKQAAgNAJgJQAJgKAOgCQARgDAPAIQAPAIAAAMQAAALgJAHQgJAIgQACIgRADg");
 • this.shape.setTransform(216.5,143.9);
 • this.shape_1 = new cjs.Shape();
 • this.shape_1.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AiVCzQgLgMAAgSIADgOIALgeIAbg7IAthiIASgoIAJgZIAEgPIADgPQABgJAFgGQAGgHAJgBIAOABIALAHIAJAKIAEAOIgBAMIgFAQIgNAbIgXAvIgPAcIgQAfIAqguIAgglIAegjIAdgnIAXgcIANgQIAJgIIAIgCQANgCAIALQAIALAAAWIgCASIgJAaQgYA7gLAsQgLAsAAAkIABAMIABAKIAGANIAJAPQAHAKgBAIQABAHgHAFIgPAGIgSgDIgSgKQgKgKgHgPQgFgPAAgZIABgcIAEgcIAIgkIAPg4IgRAWIhZBrIgbAjIgRATIgIAMIgFAHIgKARIgOAVQgHAHgIAAIgFABQgKAAgIgKg");
 • this.shape_1.setTransform(197.8,132.8);
 • this.shape_2 = new cjs.Shape();
 • this.shape_2.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhuDzQgLgOAAgYQAAgVAGgbIATg7IAKgZIAOghIANgfIAIgSIAeg/QAGgZAOgEQANgDAMAJQAMAJAAAMIgDAPIgMAXIgQAiIgVAvIgWAzIgPAmQgQAyAAAjIAAAFIACAKIABAFQAAAFgFAEIgMAGIgFABQgNAAgJgMgABAjFQgNgJAAgOQAAgLAIgKQAIgLALgBQARgDAOAJQANAKAAAQQAAAMgIAIQgHAIgMACIgIABQgMAAgLgHg");
 • this.shape_2.setTransform(181.6,128);
 • this.shape_3 = new cjs.Shape();
 • this.shape_3.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AjSDAQgMgLAAgOIAFgTIAOghIAIgTIAJgUIANgkIAYg7IAchJIAIgXIAKggQAFgHAIgCIANABQAJAEAHAMQAIALAAAKQAAAJgMAbIgdA6IgEAKIgJAUIBKheIAsg2IAYgZIAMgHQAOgCAJAMQAKALAAAQIgCAPIgHAWIgSApIghBFIAqgyIAjgtIAcglIASgYIATgbIAMgPIAKgJIAHgDQALgCAIAMIAKARIADALIgDANIgLAZIgJATIgIARIgIAUIgKAaIgPAmIgJAdIgFAXIgBAWIAAAPIACALIAFAMIAKARQAFAKAAAHQABAHgGAFIgPAGQgSADgRgPQgMgJgGgQQgFgRAAgYQAAgXAEgZIAThCIgeAoIgdAoIgeApIgfAwIgVAfQgHAHgKACQgNACgLgKQgKgLAAgNQAAgNANgmIAnheIAKgVIAMgdIhCBSIguBAIgeAxIgQAmQgFAPgPADIgEAAQgLAAgKgJg");
 • this.shape_3.setTransform(146.7,140.8);
 • this.shape_4 = new cjs.Shape();
 • this.shape_4.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AhrEwQgSgJgOgQQgNgRgIgYQgIgYAAgdQAAgqAMgzQAMgyAVgyQAVgzAdgyQAegxAhgpQAmgtAmgeQAlgdAZgEQALgCAHAGQAHAGAAAMIgCAPIgEALIgDADIgGADIgMAGIgYAMQgNAGgQAPIghAiIgiAtIggAzIgiBFIgaBGIgRBFQgGAgAAAbQAAAgANATQANATAUgDQAZgEAegfQAdgeAcgwQAVgmAchTQARg+AAg7QAAgWgGgPQgGgOgJABIgCABIgFAFIgHAEIgHADQgLACAAgPQAAgTANgPQAOgQAQgDQAQgDAOAIQAPAGAGAPQAGANAEAWIADAqQAAAggGAkQgGAkgLAkIgZBHQgPAjgRAeQgRAbgUAYIgpAqQgTASgVAMQgVALgRACIgOABQgNAAgNgEg");
 • this.shape_4.setTransform(98,135.7);
 • this.shape_5 = new cjs.Shape();
 • this.shape_5.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ah7EpQgHgMAAgVQAAgWAKgoQAMgoAWg7QAth0BUi0IgNAOIgJAJIgJALIgMAPIgNARIgQASIgIALIgEAGIgHAMIgIAIIgKAEQgIABgGgHQgHgIAAgJIACgPIAGgPIANgTIAUgZIAKgOIANgOIAXgYIAogrIAkgkQAOgKAIgBIAMACIAKAIIAIAOIADAPIgGAVIgQAlQhcDJgvB3QggBPgaBdQgHAZgKABIgDAAQgJAAgGgLg");
 • this.shape_5.setTransform(73.3,140.2);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));
 • this.shape_6 = new cjs.Shape();
 • this.shape_6.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPBBQgNgCgMgNQgLgMgBgMQABgMALgVQAMgVAQgSIAWgRQAJgDALACQASAEADAHQAEAMgIAHIgCADIgDAFIgLARIgLAOIgGAMIgEAMIgEANIgHAUQgEAEgHAAIgDgBg");
 • this.shape_6.setTransform(213.5,41.8);
 • this.shape_7 = new cjs.Shape();
 • this.shape_7.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AgPBBQgNgCgMgNQgLgMgBgMQABgMALgVQAMgVAQgSIAWgRQAJgDALACQASAEADAHQAEAMgIAHIgCADIgDAFIgLARIgLAOIgGAMIgEAMIgEANIgHAUQgEAEgHAAIgDgBg");
 • this.shape_7.setTransform(62.5,236.8);
 • this.shape_8 = new cjs.Shape();
 • this.shape_8.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAfAxIgCgCIgFgEIgQgMIgOgLIgLgHIgMgGIgNgEIgTgIQgEgFACgJQADgNANgLQAOgLALAAQAMABAUAOQAVANAQARIAQAXQADAJgDAKQgFASgHADIgHABQgIAAgFgGg");
 • this.shape_8.setTransform(228.5,211.1);
 • this.shape_9 = new cjs.Shape();
 • this.shape_9.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AAfAxIgCgCIgFgEIgQgMIgOgLIgLgHIgMgGIgNgEIgTgIQgEgFACgJQADgNANgLQAOgLALAAQAMABAUAOQAVANAQARIAQAXQADAJgDAKQgFASgHADIgHABQgIAAgFgGg");
 • this.shape_9.setTransform(43,56.9);
 • this.shape_10 = new cjs.Shape();
 • this.shape_10.graphics.f("#FFFFFF").s().p("AguAyQgLgHgFgRQgFgRAFgJQAGgLAUgOQAUgOAVgJIAcgFQAKABAIAHQAOALAAAIQgCAMgJAEIgEAAIgEAEIgRAJIgRAKIgLAIIgIAIIgJAKIgRAOIgDABQgEAAgGgEg");
 • this.shape_10.setTransform(19.1,145.1);
 • this.shape_11 = new cjs.Shape();
 • this.shape_11.graphics.f("#FFFFFF").s().p("Ag1AqQgOgMABgHQADgNAKgCIADgCIAFgCIASgIIARgJIALgHIAJgIIAKgJIARgNQAHgCAHAGQAKAIAEARQAEARgGAJQgGAKgVANQgVANgWAHIgdADQgJgBgIgIg");
 • this.shape_11.setTransform(254.9,122.9);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_11},{t:this.shape_10},{t:this.shape_9},{t:this.shape_8},{t:this.shape_7},{t:this.shape_6}]}).wait(1));
 • this.shape_12 = new cjs.Shape();
 • this.shape_12.graphics.f("#48A82D").s().p("Au6O5QmLmLAAouQAAovGLmMQGMmKIuAAQIvAAGMGKQGLGMAAIvQAAIumLGLQmMGNovAAQouAAmMmNg");
 • this.shape_12.setTransform(135,135);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape_12).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.circle, new cjs.Rectangle(-36.4,0,330.8,315.7), null);
 • (lib.table_1 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.plate();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(1471,145,1,1,0,0,0,201.5,100);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • this.instance_1 = new lib.szpinak();
 • this.instance_1.parent = this;
 • this.instance_1.setTransform(1683.7,281.3,1,1.176,0,-73.3,102.9,42.1,80);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(1));
 • this.instance_2 = new lib.koszzzz();
 • this.instance_2.parent = this;
 • this.instance_2.setTransform(906,0);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(1));
 • this.instance_3 = new lib.listek();
 • this.instance_3.parent = this;
 • this.instance_3.setTransform(1161.9,99,1,1,-47.2);
 • this.instance_4 = new lib.listek();
 • this.instance_4.parent = this;
 • this.instance_4.setTransform(1716,53,1,1,0,0,180);
 • this.instance_5 = new lib.listek();
 • this.instance_5.parent = this;
 • this.instance_5.setTransform(1230,211);
 • this.instance_6 = new lib.szpinak();
 • this.instance_6.parent = this;
 • this.instance_6.setTransform(1079.1,281.5,0.998,0.976,0,-74.1,105.2,48.6,78.6);
 • this.instance_7 = new lib.szpinak();
 • this.instance_7.parent = this;
 • this.instance_7.setTransform(1130.8,259.6,0.984,0.991,0,-36.3,142.3,48.6,78.6);
 • this.instance_8 = new lib.szpinak();
 • this.instance_8.parent = this;
 • this.instance_8.setTransform(1166.4,268.5,0.975,0.999,0,10.5,-168.9,48.6,78.6);
 • this.instance_9 = new lib.szpinak();
 • this.instance_9.parent = this;
 • this.instance_9.setTransform(579,279.5,1,1,74.5,0,0,48.6,78.6);
 • this.instance_10 = new lib.szpinak();
 • this.instance_10.parent = this;
 • this.instance_10.setTransform(525.9,257.6,1,1,37,0,0,48.6,78.6);
 • this.instance_11 = new lib.szpinak();
 • this.instance_11.parent = this;
 • this.instance_11.setTransform(489.5,266.5,1,1,-10.8,0,0,48.6,78.6);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_11},{t:this.instance_10},{t:this.instance_9},{t:this.instance_8},{t:this.instance_7},{t:this.instance_6},{t:this.instance_5},{t:this.instance_4},{t:this.instance_3}]}).wait(1));
 • this.instance_12 = new lib.table();
 • this.instance_12.parent = this;
 • this.instance_12.setTransform(1499,136,0.988,1);
 • this.instance_13 = new lib.table();
 • this.instance_13.parent = this;
 • this.instance_13.setTransform(790,136);
 • this.instance_14 = new lib.table();
 • this.instance_14.parent = this;
 • this.instance_14.setTransform(1500.2,136,1,1,0,0,180);
 • this.instance_15 = new lib.table();
 • this.instance_15.parent = this;
 • this.instance_15.setTransform(450,136);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_15},{t:this.instance_14},{t:this.instance_13},{t:this.instance_12}]}).wait(1));
 • this.instance_16 = new lib.table();
 • this.instance_16.parent = this;
 • this.instance_16.setTransform(790,0);
 • this.instance_17 = new lib.table();
 • this.instance_17.parent = this;
 • this.instance_17.setTransform(1500.2,0,1,1,0,0,180);
 • this.instance_18 = new lib.table();
 • this.instance_18.parent = this;
 • this.instance_18.setTransform(450,0);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance_18},{t:this.instance_17},{t:this.instance_16}]}).wait(1));
 • this.instance_19 = new lib.table();
 • this.instance_19.parent = this;
 • this.instance_19.setTransform(1854.2,0,1,1,0,0,180);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_19).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.table_1, new cjs.Rectangle(427,0,1427.2,357.5), null);
 • (lib.steam = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 •  
 • // timeline functions
 • this.frame_70 = function() {
 • this.stop();
 •  
 • // actions tween
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(70).call(this.frame_70).wait(1));
 • this.instance = new lib.steam_1();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(-46.2,25.6,0.822,0.643,-25,0,0,124.5,120.5);
 • this.instance.alpha = 0;
 • this.instance._off = true;
 • this.instance.filters = [new cjs.BlurFilter(15, 15, 1)];
 • this.instance.cache(-39,-5,298,238);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(4).to({_off:false},0).to({scaleX:3.41,scaleY:2.67,x:-46,alpha:0.609},57).wait(10));
 • this.instance_1 = new lib.steam_1();
 • this.instance_1.parent = this;
 • this.instance_1.setTransform(-10.4,-3.9,0.472,0.472,0,0,0,109.7,100.4);
 • this.instance_1.alpha = 0;
 • this.instance_1.filters = [new cjs.BlurFilter(15, 15, 1)];
 • this.instance_1.cache(-39,-5,298,238);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).to({regY:100.5,scaleX:1,scaleY:1,x:39.6,y:-13.9,alpha:0.609},61).wait(10));
 • this.instance_2 = new lib.steam_1();
 • this.instance_2.parent = this;
 • this.instance_2.setTransform(-0.4,-3.9,0.472,0.472,0,0,0,109.7,100.4);
 • this.instance_2.alpha = 0;
 • this.instance_2.filters = [new cjs.BlurFilter(15, 15, 1)];
 • this.instance_2.cache(-39,-5,298,238);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).to({regY:100.5,scaleX:1.46,scaleY:1.46,x:-20.3,y:-3.8,alpha:0.602},61).wait(10));
 • this.instance_3 = new lib.zaslepa();
 • this.instance_3.parent = this;
 • this.instance_3.setTransform(-1.6,51,1,1.366,0,0,0,382.2,113.5);
 • this.instance_3.alpha = 0;
 • this.instance_3._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_3).wait(47).to({_off:false},0).to({x:3.2,y:49.8,alpha:0.801},14).wait(10));
 • }).prototype = p = new cjs.MovieClip();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-94.4,-68.8,185,148);
 • (lib.h2_ = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.h1_1();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(95.2,104.1,1,1,4.7,0,0,114,128.9);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1));
 • }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.h2_, new cjs.Rectangle(-21.7,-30.2,239.3,266.8), null);
 • (lib.h2 = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 • this.instance = new lib.h2_();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(93.7,106.2,1,1,0,0,0,93.7,106.2);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(24).to({regX:142.2,regY:179.2,x:142.2,y:179.2},0).to({rotation:4},4,cjs.Ease.get(1)).to({regX:142.1,rotation:-4},4,cjs.Ease.get(1)).to({regX:142,rotation:0,y:179.3},3,cjs.Ease.get(1)).to({rotation:-5.3},4,cjs.Ease.get(1)).to({regX:142.2,rotation:0,y:179.2},3,cjs.Ease.get(1)).wait(24));
 • }).prototype = p = new cjs.MovieClip();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-21.7,-30.2,239.3,266.8);
 •  
 • // stage content
 • (lib.index_asz = function(mode,startPosition,loop) {
 • this.initialize(mode,startPosition,loop,{});
 •  
 • // timeline functions
 • this.frame_348 = function() {
 •  
 • // actions tween
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(348).call(this.frame_348).wait(1));
 • this.instance = new lib.t4();
 • this.instance.parent = this;
 • this.instance.setTransform(167.9,144.9,0.935,0.915,0,0,-11.9,145.2,59.3);
 • this.instance.alpha = 0;
 • this.instance._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(269).to({_off:false},0).to({x:168.5,alpha:1},10,cjs.Ease.get(1)).wait(70));
 • this.instance_1 = new lib.logo_1();
 • this.instance_1.parent = this;
 • this.instance_1.setTransform(90.2,65.4,0.915,0.915,0,0,0,98.5,71.5);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(349));
 • this.instance_2 = new lib.h2();
 • this.instance_2.parent = this;
 • this.instance_2.setTransform(332.8,293.4,0.915,0.915,-56.9,0,0,93.7,106.2);
 • this.instance_2.alpha = 0;
 • this.instance_2._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(285).to({_off:false},0).to({regY:106.3,rotation:0,x:438,y:180.3,alpha:1},11,cjs.Ease.get(1)).wait(53));
 • this.instance_3 = new lib.packshots_1();
 • this.instance_3.parent = this;
 • this.instance_3.setTransform(515.6,162.9,0.915,0.915,0,0,0,186.5,87.5);
 • this.instance_3.alpha = 0;
 • this.instance_3._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_3).wait(279).to({_off:false},0).to({alpha:1},9,cjs.Ease.get(1)).wait(61));
 • this.instance_4 = new lib.cta();
 • this.instance_4.parent = this;
 • this.instance_4.setTransform(250.1,178.7,0.915,0.915,0,0,0,62.8,15.1);
 • this.instance_4.alpha = 0;
 • this.instance_4._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_4).wait(269).to({_off:false},0).to({alpha:1},11).wait(69));
 • this.instance_5 = new lib.steam();
 • this.instance_5.parent = this;
 • this.instance_5.setTransform(341.7,90.1,0.915,0.915);
 • this.instance_5.alpha = 0.801;
 • this.instance_5._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_5).wait(212).to({_off:false},0).wait(137));
 • this.instance_6 = new lib.circle();
 • this.instance_6.parent = this;
 • this.instance_6.setTransform(342.8,129.5,0.915,0.915,0,0,0,135.1,135);
 • this.instance_6.alpha = 0;
 • this.instance_6._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_6).wait(94).to({_off:false},0).to({alpha:1},14,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},1).wait(240));
 • this.instance_7 = new lib.h1_1();
 • this.instance_7.parent = this;
 • this.instance_7.setTransform(347.4,137,0.961,0.961,0,0,0,114.2,128.7);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_7).wait(66).to({scaleX:0.92,scaleY:0.92},6,cjs.Ease.get(1)).wait(28).to({alpha:0},7,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},1).wait(241));
 • var mask = new cjs.Shape();
 • mask._off = true;
 • var mask_graphics_108 = new cjs.Graphics().p("AkfSVQnlnmAAqvQAAquHlnmQHlnlKvAAQKwAAHlHlQHmHmAAKuQAAKvnmHmQnlHlqwAAQqvAAnlnlg");
 • var mask_graphics_123 = new cjs.Graphics().p("AMQZ3QqfgpnEnxQnFnxAVqeQAUqfHjnUQHhnVKgAAIAAZ6IDK5tQKbBSGmIMQGmILg+KcQg+Kcn+G3QnSGQpYAAQg5AAg5gEg");
 • var mask_graphics_125 = new cjs.Graphics().p("AKqZtQqLhQmkn7Qmln6AoqNQAoqOHgnEQHfnDKPAAIAAZ6IGR5JQJ9CgFkIqQFlIqh4KDQh5KEoTGGQm4FDoKAAQhsAAhvgOg");
 • var mask_graphics_127 = new cjs.Graphics().p("AJFZeQpzh2mGoCQmGoDA7p7QA7p9HdmzQHcmzJ/AAIAAZ7IJS4MQJVDnEiJAQEiJBivJlQivJnokFWQmYD+nEAAQicAAiggeg");
 • var mask_graphics_129 = new cjs.Graphics().p("AHiZIQpgiYlkoGQlkoGBNpvQBMpvHXmhQHWmgJ0AAIAAZ7IMK25QIrEnDcJNQDcJLjhJLQjhJKotEjQluC+mFAAQjLAAjSg0g");
 • var mask_graphics_131 = new cjs.Graphics().p("AGAYsQpHi6lFoJQlFoKBepdQBepeHSmQQHRmQJlAAIAAZ7IO41OQH3FiCZJQQCZJOkSIoQkRIpo0DyQk/CJlFAAQj7AAj+hRg");
 • var mask_graphics_133 = new cjs.Graphics().p("AElYKQowjYkmoLQkmoMBupKQBupMHOmAQHNmAJVAAIAAZ7IRWzRQG8GTBXJPQBXJOk7IAQk6IAo1DCQkMBbkKAAQkpAAknhyg");
 • var mask_graphics_135 = new cjs.Graphics().p("AM0Z5QqggbnRntQnTnuAOqjQANqjHlnbQHlncKhAAIAAZ6ITkw/QG6IAgoKhQgoKin4HIQncGvpyAAIhKgCg");
 • var mask_graphics_137 = new cjs.Graphics().p("ALAZwQqMhImsn5Qmtn5AkqQQAkqSHhnHQHhnHKQAAIAAZ6IVfufQFwIkhsKJQhtKKoQGQQm/FToZAAQhgAAhjgLg");
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(mask).to({graphics:null,x:0,y:0}).wait(108).to({graphics:mask_graphics_108,x:254.4,y:128}).wait(15).to({graphics:mask_graphics_123,x:254.4,y:128.1}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_125,x:254.5,y:128.1}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_127,x:254.6,y:128.1}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_129,x:254.6,y:128.2}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_131,x:254.6,y:128.2}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_133,x:254.5,y:128.2}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_135,x:254.3,y:128.1}).wait(2).to({graphics:mask_graphics_137,x:254.5,y:128.1}).wait(212));
 • this.instance_8 = new lib.circle();
 • this.instance_8.parent = this;
 • this.instance_8.setTransform(342.8,129.5,0.915,0.915,0,0,0,135.1,135);
 • this.instance_8._off = true;
 • var maskedShapeInstanceList = [this.instance_8];
 • for(var shapedInstanceItr = 0; shapedInstanceItr < maskedShapeInstanceList.length; shapedInstanceItr++) {
 • maskedShapeInstanceList[shapedInstanceItr].mask = mask;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_8).wait(108).to({_off:false},0).wait(37).to({alpha:0},17).to({_off:true},1).wait(186));
 • this.instance_9 = new lib.dish();
 • this.instance_9.parent = this;
 • this.instance_9.setTransform(341,129.3,0.915,0.915,0,0,0,127.4,124);
 • this.instance_9._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_9).wait(108).to({_off:false},0).wait(241));
 • this.instance_10 = new lib.t3();
 • this.instance_10.parent = this;
 • this.instance_10.setTransform(565.4,134.9,0.915,0.915,0,0,0,108.1,68.7);
 • this.instance_10.alpha = 0;
 • this.instance_10._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_10).wait(152).to({_off:false},0).to({alpha:1},12,cjs.Ease.get(1)).wait(47).to({alpha:0},10,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},1).wait(127));
 • this.instance_11 = new lib.smacznie();
 • this.instance_11.parent = this;
 • this.instance_11.setTransform(567.3,140,0.914,0.915,0,2.8,-10.8,104.5,48.5);
 • this.instance_11.alpha = 0;
 • this.instance_11._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_11).wait(95).to({_off:false},0).to({alpha:1},12,cjs.Ease.get(1)).wait(45).to({alpha:0},12).to({_off:true},1).wait(184));
 • this.instance_12 = new lib.t2();
 • this.instance_12.parent = this;
 • this.instance_12.setTransform(1117.2,138,0.915,0.915,0,0,0,68.5,61.1);
 • this.instance_12._off = true;
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_12).wait(45).to({_off:false},0).to({x:559},20,cjs.Ease.get(1)).wait(30).to({alpha:0},12,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},37).wait(205));
 • this.instance_13 = new lib.t1();
 • this.instance_13.parent = this;
 • this.instance_13.setTransform(558.2,132.6,0.915,0.915,0,0,0,100.1,66.2);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_13).wait(45).to({regX:100,x:222.6,alpha:0},6,cjs.Ease.get(1)).to({_off:true},1).wait(297));
 • this.instance_14 = new lib.table_1();
 • this.instance_14.parent = this;
 • this.instance_14.setTransform(-78.3,91.5,0.915,0.915,0,0,0,375,100);
 • this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_14).wait(45).to({x:-609.4},20,cjs.Ease.get(1)).wait(284));
 • }).prototype = p = new cjs.MovieClip();
 • p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(311.3,137,1305.8,327.1);
 •  
 • // library properties
 • lib.properties = {
 • width: 684,
 • height: 274,
 • fps: 24,
 • color: "#FFFFFF",
 • opacity: 1.00,
 • webfonts: {},
 • manifest: [
 • {src:"images/szpinak_hortex/bazylia.jpg", id:"bazylia"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/dish2.png", id:"dish2"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/h1.png", id:"h1"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/koszzzz.jpg", id:"koszzzz"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/listek.png", id:"listek"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/logo.png", id:"logo"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/packshots.jpg", id:"packshots"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/plate_small.jpg", id:"plate_small"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/plate_small_asz2.jpg", id:"plate_small_asz2"},
 • {src:"images/szpinak_hortex/table.jpg", id:"table"}
 • ],
 • preloads: []
 • };
 • })(lib = lib||{}, images = images||{}, createjs = createjs||{}, ss = ss||{}, AdobeAn = AdobeAn||{});
 • var lib, images, createjs, ss, AdobeAn;
 • var canvas, stage, exportRoot, anim_container, dom_overlay_container, fnStartAnimation;
 • function hortexInit() {
 • canvas = document.getElementById("canvas");
 • anim_container = document.getElementById("animation_container");
 • dom_overlay_container = document.getElementById("dom_overlay_container");
 • images = images||{};
 • var loader = new createjs.LoadQueue(false);
 • loader.addEventListener("fileload", handleFileLoad);
 • loader.addEventListener("complete", handleComplete);
 • loader.loadManifest(lib.properties.manifest);
 • function handleFileLoad(evt) {
 • if (evt.item.type == "image") { images[evt.item.id] = evt.result; }
 • function handleComplete(evt) {
 • var queue = evt.target;
 • var ssMetadata = lib.ssMetadata;
 • for(i=0; i<ssMetadata.length; i++) {
 • ss[ssMetadata[i].name] = new createjs.SpriteSheet( {"images": [queue.getResult(ssMetadata[i].name)], "frames": ssMetadata[i].frames} )
 • exportRoot = new lib.index_asz();
 • stage = new createjs.Stage(canvas);
 • stage.addChild(exportRoot);
 • fnStartAnimation = function() {
 • createjs.Ticker.setFPS(lib.properties.fps);
 • createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage);
 • function makeResponsive(isResp, respDim, isScale, scaleType) {
 • var lastW, lastH, lastS=1;
 • window.addEventListener('resize', resizeCanvas);
 • resizeCanvas();
 • function resizeCanvas() {
 • var w = lib.properties.width, h = lib.properties.height;
 • var iw = window.innerWidth, ih=window.innerHeight;
 • var pRatio = window.devicePixelRatio || 1, xRatio=iw/w, yRatio=ih/h, sRatio=1;
 • if(isResp) {
 • if((respDim=='width'&&lastW==iw) || (respDim=='height'&&lastH==ih)) {
 • sRatio = lastS;
 • else if(!isScale) {
 • if(iw<w || ih<h)
 • sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);
 • else if(scaleType==1) {
 • sRatio = Math.min(xRatio, yRatio);
 • else if(scaleType==2) {
 • sRatio = Math.max(xRatio, yRatio);
 • canvas.width = w*pRatio*sRatio;
 • canvas.height = h*pRatio*sRatio;
 • canvas.style.width = dom_overlay_container.style.width = anim_container.style.width = w*sRatio+'px';
 • canvas.style.height = anim_container.style.height = dom_overlay_container.style.height = h*sRatio+'px';
 • stage.scaleX = pRatio*sRatio;
 • stage.scaleY = pRatio*sRatio;
 • lastW = iw; lastH = ih; lastS = sRatio;
 • makeResponsive(false,'both',false,1);
 • fnStartAnimation();
 • hortexInit();
 • Przepis na pomysł na klopsiki zapiekane z makaronem w sosie śmietanowym z porami - film video
 • Składniki na pomysł na klopsiki zapiekane z makaronem w sosie śmietanowym z porami - film video
 • 30 dag mielonego mięsa drobiowego (można też użyć wieprzowiny)
 • 20 dag makaronu penne (mogą też być muszelki, kokardki lub świderki)
 • 1 spory por - biała część
 • 2 szklanki mleka
 • 1 szklanka śmietanki 18%
 • 1/2 szklanki startego żółtego sera
 • 1 jajko
 • garść drobno posiekanej natki pietruszki
 • 1 łyżka masła
 • 1 łyżka pszennej mąki
 • sól
 • świeżo zmielony czarny pieprz
 • masło do wysmarowania naczynia żaroodpornego

Instrukcje

Komentarze

Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby dodać komentarz.